اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 58523

شناسه ملی: 14005921766

تاریخ ثبت: 1395/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: شماره ثبت 58523 و شناسه ملی 14005921766 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز شرکت به استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد محله شهید دستغیب خیابان شهید دستغیب 33 مهران بلوار شهید دستغیب پلاک 0 ساختمان پزشکان آتیه طبقه چهارم واحد 15

تاریخ تاسیس: 1395/03/25

کد پستی: 9986834851

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/25:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمد علی آذرآز به شماره ملی 093854XXXX به سمت رییس هییت مدیره محمد مهدی قاسم آبادی به شماره ملی 106264XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل حسین قاسم آبادی به شماره ملی 092316XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شقایق آذرآز به شماره ملی 094510XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهد آور رسمی،بانکی ،قراردادها، سفته ها وغیره با امضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980517XXXX56851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی قاسم آبادی به شماره ملی 106264XXXX و آقای محمدعلی آذرآز به شماره ملی 093854XXXX و آقای حسین قاسم آبادی به شماره ملی 092316XXXX و خانم شقایق آذرآز به شماره ملی 094510XXXX - خانم زهرا توانا کرمانی به شماره ملی 093152XXXX به عنوان بازرس علی البدل و آقای مهدی آذریان فریمانی به شماره ملی 094050XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی سال 1397 تصویب شد. ش 980517XXXX26899 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/07:

آگهی تغییرات شرکت ماهان بزرگمهر زرین توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58523 و شناسه ملی 140059XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز شرکت به : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله شهید دستغیب-خیابان شهید دستغیب 33 (مهران )-بلوار شهید دستغیب-پلاک 0 -ساختمان پزشکان آتیه-طبقه چهارم-واحد 15 -کد پستی 918581XXXX انتقال یافت . در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح فوق الذکر اصلاح گردید

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذشد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ـ شقایق آذرآز 094510XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ محمدعلی آذرآز 093854XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ محمدمهدی قاسم آبادی 106264XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ حسین قاسم آبادی 092316XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 951126XXXX14138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذشد: 1 ـ آقای مهدی آذریان فریمانی 094050XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم بهاره سادات میرزاده 094587XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شقایق آذرآز 094510XXXX ـ محمدعلی آذرآز 093854XXXX ـ محمدمهدی قاسم آبادی 106264XXXX ـ حسین قاسم آبادی 092316XXXX 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 951126XXXX85993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذشد: 1 ـ مورد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: تهیه و تولید، طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی و درمانی، تهیه و تامین مواد ووسایل مرتبط با امور درمانی (پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی) اخذ و اعطای نمایندگی از کمپانی های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد روابط و مناسبات تجاری و صنعتی داخلی و بین المللی، شرکت در مناقصات و مزایده ها، نمایشگاه های داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 951126XXXX99718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذشد: 1 ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951126XXXX67659 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص ماهان بزرگمهر زرین توس درتاریخ 25/03/1395 به شماره ثبت 58523 به شناسه ملی 140059XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور پیمانکاری برق مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های انتقال نیرو وتوزیع نیروی برق و تاسیسات برقی، پست های انتقال وتوزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. آب: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب، و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب . رشته راه و ترابری: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، آزاد راهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات)و راهداری و عملیات آسفالتی .جاده سازی ـ بازرگانی:تجارت کلیه فعالیتهای تجاری مجاز داخلی وخارجی درزمینه تجارت هوایی زمینی دریایی و خریدوفروش وتوزیع وپخش وحق العمل کاری کالاها صادرات وواردات ترخیص کالا افتتاح حساب اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکها وموسسات مالی اعتباری دولتی وخصوصی داخلی وخارجی جهت شرکت عقدقرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی ـ ساخت و تولید انواع تریلر و کانکس وکارهای مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ بین دستغیب 33 و 35 پلاک 11 ساختمان آتیه طبقه 4 واحد 15 کد پستی 998683XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 96/49203 مورخ 9/3/95 نزد بانک ملت شعبه ساپکو پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: . سیدسعید اسلامی ازغندی د ملی 093774XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 . طاهره سادات قاضی مطلق کد ملی 093322XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 . محمدمهدی قاسم آبادی کد ملی 106264XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضا هییت مدیره به صورت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: جعفر باقرپور به شماره ملی 084946XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی اسدی به شماره ملی 070261XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950325XXXX47836 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی