اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1342

شناسه ملی: 10700078468

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 9/4/89 منضم بنامه وارده شماره 4/301 89/7/22 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای نیازمراد بهرامزاده به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی ناصری فر به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 آقای حبیب اله جعفری با رعایت ماده 124 قانون تجارت به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم بی بی مریم مهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم امان بی بی جعفری به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و عقود اسلامی و اسناد بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گنبدکاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/01/19:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده (نقل و انتقال سهام) و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/1/85 شرکت منظم به نامه وارده شماره 1385 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای فرهاد محمدی به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. 2 - هفته نامه همزیستی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 - آقای حبیب اله جعفری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم بی بی مریم محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم امان بی بی جعفری به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار و اوراق و نامه های عادی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی