اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1504

شناسه ملی: 10590048583

تاریخ ثبت: 1392/09/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 3718697959

آدرس: 13 استان قم شهر قم میدان سعیدی خ نیروی هوایی روبروی ک 9 جنب کارخانه یخ زیرزمین ورزشی فروشی آدیس نایک

تاریخ تاسیس: 1392/09/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/20:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

موسسه فوق در تاریخ 20/09/1392 شماره ثبت 1504 شناسه ملی 105900XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 14/10/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: شرکت در مسابقات ورزشی. . 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان قم شهر قم میدان سعیدی خ نیروی هوایی روبروی ک 9 جنب کارخانه یخ زیرزمین ورزشی فروشی آدیس نایک کدپستی 371869XXXX 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/500/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای محمد کیایی نژاد به شماره ملی 038430XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای موسی رفیعی به شماره ملی 038542XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علی عباسی به شماره ملی 038387XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم راضیه رفیعی به شماره ملی 037083XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 55 خانم زهرا قاسمی به شماره ملی 658960XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 65 آقای محمد کیایی نژاد به شماره ملی 038430XXXX به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره و مهر موسسه می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 500960XXXX117658362 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی