اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 28221

شناسه ملی: 10200363365

تاریخ ثبت: 1388/12/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: شهر تبریز خیابان مفتح خیابان شهیدان لیلابی روبروی لواش پزی سنتی

تاریخ تاسیس: 1388/12/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -محل شرکت در واحد ثبتی تبریز به آدرس شهر تبریز- خیابان مفتح خیابان شهیدان لیلابی روبروی لواش پزی سنتی پلاک 2/4 تلفن 2368991 - 091441XXXX6 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید 0 2 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تامین نیروی خدماتی ادارات موسسات سازمانها بیمارستانها و بانکها و شرکتها شهرداریها نظافت منازل ادارات و... شرکت در مناقصات و مزایده ها استفاده از تسهیلات بانکی بنام شرکت ایجاد شعبه در شهرستانها و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز ترخیص کالا از گمرکات اجرای تاسیس ات شهری شامل انتقال خطوط اصلی آب برق گاز فاضلاب و تصفیه خانه صنعتی تهیه و نصب مخازن بزرگ و کوچک اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور به شرکتهای داخلی و خارجی اجرای پروژه های عمرانی و خاکی خاکبرداری و خاکریزی در تاریخ 19/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای دوستعلی امیری به عنوان بازرس اصلی,خانم الهام میکاییلی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار فجر آذربایجان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 5/12/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی آقاپور و آقای وحید آقاپور و آقای حامدآقاپور تا تاریخ 5/12/1391 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعلی آقاپور به سمت رییس هییت مدیره و آقای وحید آقاپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حامد آقاپور به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدعلی آقاپور به سمت مدیر عامل 5 امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضا محمدعلی آقاپور و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 9/1/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 3/12/1388 تحت شماره 28221 و شناسه ملی 102003XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/12/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابتکارآگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تامین نیروی خدماتی ادارات ـ موسسات ـ سازمانها ـ بیمارستانها و بانکها و شرکتها ـ شهرداریها ـ نطافت منازل ادارات و ... و شرکت در مناقصات و مزایده ها استفاده از تسهیلات بانکی بنام شرکت ایجاد شعبه در شهرستانها و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز ـ ترخیص کالا از گمرکات 2 ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز خ مفتح خ شهیدان لیلابی روبروی لواشپزی سنتی 4 ـ سرمایه شرکت:مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 13466 مورخ 27/11/1388 نزد بانک ملت شعبه شمس تبریزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمدعلی آقاپور به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای وحید آقاپور به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای حامد آقاپور به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای حامد آقاپور به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای محمدعلی آقاپور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل:مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای دوستعلی امیری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ خانم الهام میکاییلی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی