اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1486

شناسه ملی: 10840089010

تاریخ ثبت: 1388/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

آدرس: شهر اصفهان سپاهانشهر چهارراه شاهد ساختمان پویا ورودی آ طبقه 2 واحد 21

کد پستی: 8179987831

تاریخ تاسیس: 1388/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/19:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/15:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 11/02/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حمیدرضا خالقیه به عنوان بازرس اصلی، خانم بی بی سادات حسینی ابراهیم آباد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 بتصویب رسید. 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی خالقیه بسمت رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم خالقیه بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین خالقیه بسمت منشی هییت مدیره و خانم ناهید خالقیه بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای سید محمد میر سعیدی (خارج از اعضا هییت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ 15/12/1391 . 4 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای سید محمد میر سعیدی مدیرعامل و آقای مهدی خالقیه رییس هییت مدیره و در غیاب آقای مهدی خالقیه توام با امضای آقای ابراهیم خالقیه نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای مهدی خالقیه رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 15/05/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان ـ سپاهانشهر ـ چهارراه شاهد ـ ساختمان پویا ـ ورودی آ ـ طبقه 2 ـ واحد 21 کدپستی 817998XXXX ـ تلفن 091311XXXX9 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید در تاریخ 19/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحدثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به دومیلیون سهم با نام به ارزش هر سهم 000/10 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل حال شده پرداخت گردیده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید در تاریخ 25/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحدثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/650 ریال طی گواهی شماره 182/2449 مورخ 10/12/1389 بانک صادرات شعبه میدان آزادی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 25/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحدثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/11/11:

بموجب نامه شماره 20686 مورخ 29/10/1389 و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1389 مرکز اصلی شرکت فضا گستر یکتا فولاد شهر سهامی خاص به شماره ثبت 20688 واحد ثبتی زرین شهر به نشانی استان اصفهان، اصفهان جاده شیراز، بعد از پل راه آهن، کوچه دستغیب کدپستی 816875XXXX انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 43008 ثبت رسیده و در تاریخ 11/11/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 11/11/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محسن اکبری به عنوان بازرس اصلی خانم آزاده اکبری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای بهزاد صدری و آقای محمود صدری و خانم شیما مهنام تا تاریخ 11/11/91 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهزاد صدری بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمود صدری بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شیما مهنام بسمت عضو هییت مدیره و آقای بهزاد صدری بسمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل (بهزاد صدری) و با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 12/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 20/1/1389 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی میگردد. 1 ـ آقایان ایمان صدری و بهزاد صدری و محمود صدری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای افشین شهرام به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده اکبری به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. 4 ـ آقایان بهزاد صدری به سمت رییس هییت مدیره و محمود صدری به سمت نایب رییس هییت مدیره و ایمان صدری به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضا مدیرعامل (ایمان صدری) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/15:

شرکت فوق در تاریخ 15/12/88 تحت شماره 11452 و شناسه ملی 108400XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/12/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: توزیع و فروش مواد پروتیین مجاز و مابقی به شرح ماده 3 اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان یزد شهر یزد بلوار جمهوری جنب بانک ملی غدیر 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره مورخ 12/11/88 نزد بانک ملت شعبه جمهوری پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی خالقیه به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای ابراهیم خالقیه به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم ناهید خالقیه به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 45 آقای حسین خالقیه یا به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 آقای سید محمد میرسعیدی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای سید محمد میرسعیدی مدیر عامل و آقای مهدی خالقیه رییس هییت مدیره و در غیاب آقای مهدی خالقیه توام با امضای آقای ابراهیم خالقیه نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضای آقای مهدی خالقیه رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای حمیدرضا خالقیه به عنوان بازرس اصلی 28 آقای سید حسین میرسعیدی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی