اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 30025

شناسه ملی: 10530421600

تاریخ ثبت: 1389/04/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: جدید شیراز خیابان معدل نبش مشیر فاطمی ساختمان 110 طبقه 2 واحد 43

کد پستی: 7188686751

تاریخ تاسیس: 1389/04/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/02:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای فرید خیرالهی و آقای بهداد نمازیان و آقای احمدرضا برازنده برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم سولماز اورک فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 260 صادره از آبادان متولد 63/1/10 به آدرس میدان صنایع کوچه 44 ساختمان انوار واحد 8 به سمت بازرس اصلی وخانم فرزانه مباشری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 930825XXXX90649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای فرید خیرالهی به سمت رییس هییت مدیره و آقای بهداد نمازیان به سمت نایب رییس و آقای احمد رضا برازنده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 930825XXXX09208 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت از آدرس قبلی در شیراز به آدرس جدید شیراز خیابان معدل نبش مشیر فاطمی ساختمان 110 طبقه 2 واحد 43 کدپستی 718868XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه به اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 930825XXXX21560 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/13:

شرکت فوق در تاریخ 2/4/1389 تحت شماره 30025 و شناسه ملی 105304XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/4/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی مشاوره اجرا نظارت در کلیه پروژه های الکترونیک اعم از کابل کشی فیبرنوری کنترل ابزار دقیق (به جز سیستمهای حفاظتی و امنیتی ودوربین مداربسته) برق اعم از نصب دکل های فشار قوی خطوط توزیع و فوق توزیع ساخت و تولید انواع پایه های بتنی و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی درخصوص موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان فارس، شهر شیراز فرهنگ شهر کوچه 23 روبروی آپارتمان فرهنگ طبقه دوم 4 سرمایه شرکت: سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 575/7050/54 مورخ 18/3/1389 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی شیراز پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای فرید خیرالهی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم رویا خیرالهی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای بهداد نمازیان به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای بهداد نمازیان به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی قراردادها با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره مجتمعا ً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای میدرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای علی شیرازی به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم کشور چهرازی به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی