اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12239

شناسه ملی: 10320245139

تاریخ ثبت: 1389/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل دفتر شرکت در بندرعباس به نشانی بلوار امام حسین خیابان بهشت کوچه امام رضا 7 جنب کارواش دقت

کد پستی: 7919846189

تاریخ تاسیس: 1391/04/24

تاریخ تاسیس: 1389/02/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/30:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/26:

7,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ آقای محمد دادی زاده سرخایی به شماره ملی 339282XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای برکت دادی زاده سرخایی به شماره ملی 339021XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمد محمودی پور مارمی به شماره ملی 339248XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد مالی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970805XXXX21464 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای برکت دادی زاده به شماره ملی 339021XXXX ـ آقای محمد دادی زاده سرخایی به شماره ملی 339282XXXX ـ آقای محمد محمودی پور مارمی به شماره ملی 339248XXXX ـ خانم نصرت احترامی کلوچانی به شماره ملی 537995XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه احترامی کلوچانی به شماره ملی 339043XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 970805XXXX92115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ایاب وذهاب-تعمیر ونگهداری-امور تاسیسات- امور آشپزخانه و رستوان-خدمات عمومی (تنظیف ،نامه رسانی ،پیشخدمتی،امور آبدارخانه،تلفنچی)-نگهداری و خدمات فضای سبز-تامین نیروی انسانی تامین ونگهداری و بهره برداری خودروهای مورد نیاز ادارات در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 950829XXXX48726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 950809XXXX30204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: محمد دادی زاده سرخایی به شماره ملی 339282XXXX برکت دادی زاده سرخایی به شماره ملی 339021XXXX محمد محمودی پور مارمی به شماره ملی 339248XXXX ـ نصرت احترامی کلوچانی به شماره ملی 537995XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم آمنه احترامی کلوچانی به شماره ملی 339043XXXX بسمت بازرس علی البدل ت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950809XXXX19585 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل دفتر شرکت در بندرعباس به نشانی ـ بلوار امام حسین ـ خیابان بهشت ـ کوچه امام رضا 7 ـ جنب کارواش دقت کدپستی: 791984XXXX انتقال یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950809XXXX29157 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: محمد دادی زاده سرخایی به شماره ملی 339282XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برکت دادی زاده سرخایی به شماره ملی 339021XXXX به سمت رییس هییت مدیره محمد محمودی پور مارمی به شماره ملی 339248XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قراردادهای تعهدآور و نامه های اداری شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950809XXXX54739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/12:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احسان خشخو کد ملی 060242XXXX ، رضا آفتابی کد ملی 387375XXXX ، علی اکبر رمضان پور کد ملی 122923XXXX4 ، برکت دادی زاده سرخایی کد ملی 339189XXXX و سید عقیل عطارد کد ملی 060235XXXX ـ خانم رخساره قدیری به کد ملی 339179XXXX به سمت بازرس اصلی، آمنه احترامی کلوچانی به کد ملی 339043XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 867590XXXX113468XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/12:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: احسان خشخو کد ملی 060242XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، برکت دادی زاده سرخایی کد ملی 339189XXXX به سمت رییس هییت مدیره، رضا آفتابی کد ملی 387375XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، علی اکبر رمضان پور کد ملی 122923XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره، سید عقیل عطارد کد ملی 060235XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضا رییس هییت مدیره همراه و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 867590XXXX113468XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه مفاد اظهارنامه شرکت رود سیویل هرمزگان شعبه قشم که در مورخ 24/4/91 تحت شماره 236 و شناسه ملی 103202XXXX9 در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد: 1 نام و نوع شرکت: رود سیویل هرمزگان ( سهامی خاص) 2 مرکز اصلی شرکت: استان هرمزگان شهر بندرعباس آزادشهر خیابان مهر کوچه مهر 2 پلاک 2 کدپستی 791977XXXX 3 موضوع شرکت: بشرح مندرجات بند 1 از موضوع آگهی تاسیس شماره 4485 ث 32/89 مورخ 28/2/89 انتشار یافته در روزنامه رسمی شماره 19002 مورخ 8/3/89/4 میزان سرمایه: 000/000/10 ریال. 5 مدیران شرکت: برکت دادی زاده سرخایی (رییس هییت مدیره) رضا آفتابی (نایب رییس هییت مدیره) احسان خشخو ( مدیر عامل و عضو هییت مدیره) علی اکبر رمضان پور و سید عقیل عطارد (اعضای هییت مدیره) 6 محل و مرجع ثبت: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران که طی آگهی انتقالی شماره 35/1171/89 مورخ 5/10/1389 انتشار یافته در روزنامه رسمی شماره 19185 مورخ 20/10/89 به واحد ثبتی بندرعباس منتقل و ثبت گردیده است. 7 تاریخ ثبت: 26/2/89/8 مدیر شعبه و مدت تصدی: آقای میثم دادی زاده سرخایی به شماره ملی 339270XXXX به سمت مدیر شعبه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 9 نحوه امضا اوراق و اسناد شعبه: مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر شعبهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. 10 موضوع فعالیت شعبه: پیمانکاری ساختمان و تاسیس ات و انجام عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره 259/91 مورخ 14/4/91 سازمان منطقه آزاد قشم. 11 محل شعبه: قشم خیابان ولیعصر جنب اداره پست ساختمان خندان طبقه چهارم واحد 8 کدپستی 795193XXXX تعیین گردید. 12 مدت اعتبار: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود مرکز سازمان ثبت منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/20:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شعبه نشانی استان هرمزگان شهر قشم خیابان ولی عصر جنب اداره پست ساختمان خندان طبقه چهارم واحد 8 کدپستی 795193XXXX و به مدیریت میثم دادی زاده سرخایی تاسیس گردید. در تاریخ 20/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندر عباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 30/05/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای برکت دادی زاده سرخایی به شماره ملی 339021XXXX به شماره شناسنامه 22874 تاریخ تولد 01/01/1347 فرزند علی با پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/7 ریال به مبلغ 000/000/10 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور در زمینه طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راه های اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاه ها خطوط انتقال برق و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و شبکه آبیاری و زهکشی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و هرگونه اقدام مجازی که در راستای اهداف شرکت مفید و موثر باشد تامین لوله های پلی اتیلن گالوانیزه آزبست فولادی یوپی ویسی و لوازم و اتصالات آنها توسعه شبکه و خط انتقال آب و فاضلاب و سدسازی. 3 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 4 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای برکت دادی زاده سرخایی و آقای احسان خشخو و آقای علی اکبر رمضان پور و آقای سید عقیل عطارد و آقای رضا آفتابی. 5 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقای برکت دادی زاده سرخایی به سمت رییس هییت مدیره و آقای احسان خشخو به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر رمضان پور به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید عقیل عطارد به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا آفتابی به به سمت عضو هییت مدیره و آقای احسان خشخو به سمت مدیرعامل. 6 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 04/07/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/2/1389 تحت شماره 375773 و شناسه ملی 103202XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/2/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راه های اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاه ها خطوط انتقال برق و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و شبکه آبیاری و زهکشی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و هرگونه اقدام مجازی که در راستای اهداف شرکت مفید و موثر باشد.. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران شریعتی روبروی ملک خ باقری شبستری بن بست انتصاری پ 3 واحد 3 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/7 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای رضا افتابی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای احسان خشخو بسمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای علی اکبر رمضان پور بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای سید عقیل عطارد بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای احسان خشخو بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی