اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1394

شناسه ملی: 14006773043

تاریخ ثبت: 1396/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 7531675884

آدرس: بوشهر شهر بندرگناوه بتون خیابان ارشاد اسلامی کوچه حیاتی پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/02/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: -پیک موتوری و وانت تلفنی و امداد خودرو در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.(ثبت موضوع فوق بمنزله صدور گواهی فعالیت نمی باشد) ش 960331XXXX71211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/26:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود تاکسی بی سیم بهنود بندرگناوه در تاریخ 26/02/1396 به شماره ثبت 1394 به شناسه ملی 140067XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تاکسی بی سیم حمل و نقل مسافر درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر ـ شهر بندرگناوه ـ بتون ـ خیابان ارشاد اسلامی ـ کوچه حیاتی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 753167XXXX سرمایه شرکت: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای بهرام بهزادی نیا به شماره ملی 353924XXXX دارنده 900 , 000 ریال سهم الشرکه خانم سهیلا بیضایی نیا به شماره ملی 426945XXXX دارنده 100 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای بهرام بهزادی نیا به شماره ملی 353924XXXX و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 29/01/1398 و به سمت رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 29/01/1398 خانم سهیلا بیضایی نیا به شماره ملی 426945XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 29/01/1398 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی واداری با امضا آقای بهرام بهزادی نیا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد 0 اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 960226XXXX25337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی