اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 376822

شناسه ملی: 10320265960

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1966836511

آدرس: شهر تهران بلوار آفریقا خیابان روانپور خیابان ایثار سوم پلاک 5

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/25:

65,000,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 12 97 مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی وآقای محمود عیدی ابرغانی با کد ملی 006553XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هییت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای اصغر صالحی به شماره ملی 146513XXXX آقای بابک شیعه بیگی به شماره ملی 045248XXXX و آقای فرهاد صالحی به شماره ملی 045355XXXX به سمت عضو هییت مدیره پ 980722XXXX06218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر صالحی شماره ملی 146513XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره بابک شیعه بیگی شماره ملی 045248XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرهاد صالحی به شماره ملی 045355XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی و نامه ها و مکاتبات تعهدآور با امضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره (آقای اصغر صالحی) و یا عضو هییت مدیره (آقای فرهاد صالحی) به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره به اتفاق، کلیه اختیارات مندرج در ماده 50 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ 980722XXXX36541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی 103208XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و محمد رضا حسینی به کد ملی 006873XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری ، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 971211XXXX88523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اصغر صالحی به شماره ملی 146513XXXX و شماره شناسنامه 585 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ آقای بابک شیعه بیگی به شماره ملی 045248XXXX و شماره شناسنامه 571 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای فرهاد صالحی به شماره ملی 045355XXXX و شماره شناسنامه 15136 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اختیارات مندرج در ماده 50 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ حق امضا کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقوداسلامی به امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961220XXXX32225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 30/12/1395 مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 103208XXXX2 به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا حسینی با کد ملی 006873XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضای هییت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای اصغر صالحی به شماره ملی 146513XXXX و آقای بابک شیعه بیگی به شماره ملی 045248XXXX و آقای فرهاد صالحی به شماره ملی 045355XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقوداسلامی به امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961220XXXX24707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/14:

به استنادصورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای بابک شیعه بیگی به شماره ملی 045248XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای اصغر صالحی به شماره ملی 146513XXXX به سمت مدیر عامل و آقای فرهاد صالحی به شماره ملی 045355XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941014XXXX62574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/93 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی پارس ارکان ترازبه شناسه ملی 103208XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا حسینی به شماره ملی 006873XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 ـ آقای اصغر صالحی به شماره ملی 146513XXXX 2 ـ آقای بابک شیعه بیگی به شماره ملی 045248XXXX 3 ـ آقای فرهاد صالحی به شماره ملی 045355XXXX پ 940805XXXX43386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ذیل به ماده 50 اساسنامه الحاق گردید: "افتتاح یا بستن حساب بانک در هر یک از بانکهای ایران و خارج از ایران و گرفتن تسهیلات و تعهدات و ضمانتنامه ها از بانکها و همچنین به رهن گذاشتن اموال شرکت" پ 940618XXXX47416 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 27/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی 103208XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی به شماره ملی 214016XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 931021XXXX81341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار آفریقا ـ خیابان روانپور ـ خیابان ایثار سوم ـ پلاک 5 کدپستی 196683XXXX تغییر یافت. پ 930602XXXX24538 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/16:

به استناد صورتجلسه هییت مورخ 15/07/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای اصغر صالحی بشماره ملی 146513XXXX بسمت مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره آقای بابک شیعه بیگی بشماره ملی 045248XXXX بسمت رییس هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1804777 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 13/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر صالحی به شماره ملی 146513XXXX و آقای بابک شیعه بیگی به شماره ملی 045248XXXX و آقای فرهاد صالحی به شماره ملی 045355XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 1738042 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انجام مطالعات اقتصادی و امکان سنجی طرح ها انجام مهندسی پایه، طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی تامین کالا و تجهیزات طرح ها و نظارت بر اجرای آنها انجام خدمات مهندسی ارزشی انجام طرح ها به صورت ای پی سی ارایه خدمات مدیریت شامل نظارت بر مهندسی پایه، طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی تامین کالا و تجهیزات، پیش راه اندازی طرح ها انجام خدمات مدیریت برنامه ریزی، کنترل و هماهنگی طرح ها انعقاد قراردادهای همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام طرح ها در قالب موضوع فعالیت شرکت مدیریت در اخذ تسهیلات مالی جهت توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور انتخاب و اخذ دانش فنی بهینه برای طرح ها از داخل و یا خارج از کشور توسعه و ایجاد دانش فنی و صدور خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور اخذ نمایندگی برای داخل کشور و ایجاد نمایندگی در خارج از کشور در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت. پ 1724099 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره عبارتند از: آقای اصغر صالحی کد ملی 146513XXXX و آقای مجید مدرس صادقی کد ملی 128439XXXX و آقای فرهاد صالحی کد ملی 045355XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی 103208XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قریشی طیبی با کد ملی 214016XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 91 به تصویب رسید. پ 1724100 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ گاندی خ 17 پ 18 کدپستی 151788XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ 5/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1702766 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/07/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 18/07/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید مدرس صادقی به شماره ملی 128439XXXX و آقای اصغر صالحی به شماره ملی 146513XXXX و آقای فرهاد صالحی به شماره ملی 045355XXXX تا تاریخ 18/07/1393 در تاریخ 25/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مجید ملک به شماره ملی 214017XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا حسینی به شماره ملی 006873XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 7/9/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ تهران میدان هروی خیابان شهید موسوی ـ خیابان ضابطی ـ کوی غیاثی ـ پلاک 40 ط 4 ک. پ 143389XXXX کدپستی 143389XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 16/9/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/5/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/000/65 ریال طی گواهی شماره 33176404 مورخ 23/5/1389 بانک تجارت شعبه شرکت نفت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 16/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی