اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 333857

شناسه ملی: 10103756062

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تهران آریا شهر فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس نبش رامین جنوبی پلاک 23 طبقه سوم واحد 313

کد پستی: 1481736949

تاریخ تاسیس: 1387/08/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/29:

20,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ آریا شهر فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس نبش رامین جنوبی پلاک 23 طبقه سوم واحد 313 کدپستی 148173XXXX تغییر یافت. پ 940429XXXX93101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 9/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد سعیدی توکلی به شماره ملی 006746XXXX و آقای رمضان اکبرزاده به شماره ملی 153024XXXX و خانم رقیه عموجی به شماره ملی 153028XXXX و آقای اسماعیل قره داغی به شماره ملی 153305XXXX . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرهاد سعیدی توکلی به شماره ملی 006746XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای رمضان اکبرزاده به شماره ملی 153024XXXX بسمت عضو هییت مدیره و خانم رقیه عموجی به شماره ملی 153028XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل قره داغی به شماره ملی 153305XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای رمضان اکبرزاده به شماره ملی 153024XXXX بسمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 15/8/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 16/3/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رمضان اکبرزاده و آقای داود آلبا و خانم رقیه عموجی و خانم معصومه اولاد حمزه زارع. 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رمضان اکبرزاده بسمت رییس هییت مدیره و آقای داود آلبا بسمت عضو هییت مدیره و خانم رقیه عموجی بسمت عضو هییت مدیره و خانم معصومه اولادحمزه زارع بسمت عضو هییت مدیره آقای داود آلبا بسمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 31/3/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 29/8/1387 تحت شماره 333857 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/8/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی و مشاوره ـ تولید و اجرای انواع سازه های فضاکار ـ اجرای کلیه عملیات ساختمانی انجام کارهای تاسیساتی راهسازی سد سازی تونل و سد سازی و انجام کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی صنعتی تولیدی ساندویچ پانل سقفی و دیواری یا پوشش سقف از نوع ورق رنگی و گالوانیزه اخذ و اعطای وام و تسهیلات گشایش اعتبار در بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید و فروش کالاهای مجاز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران آریا شهر فلکه اول صادقیه بلوار فردوس نبش رامین جنوبی ساختمان رامین ط 4 واحد 16 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/20 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای داود آلبا به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای رمضان اکبرزاده به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم رقیه عموجی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای رمضان اکبرزاده به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی