اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 258847

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: بنشانی تهران خ شهیدبهشتی خ صابونچی خ شهیدمبینی

تاریخ تاسیس: 1384/08/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/11/06:

20,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/08/18:

20,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1/9/85 شرکت مزبور که در تاریخ 18/9/85 واصل گردید. آقای مهرداد تقی نژاد به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود محزونیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد فیروزبخت – حسین نجفی – محمدرضا یزدان پرست – حسن اکبر و محمود کندی داینی – عبدالرضا هزاوه – به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/9/85 آقایان محمدرضا یزدان پرست به سمت رییس هییت مدیره وحسین نجفی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد فیروزبخت به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب هییت مدیره (سه نفر متفقاً) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. نشانی شرکت تهران – خ استاد مطهری – خ ترکمنستان – پ 93 - ط 2 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطورفوق العاده مورخ 6/11/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید آقای حسین نجفی با دریافت مبلغ 000/600/6 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید خانم کبری شهرامی با دریافت مبلغ 000/200 ریال کالیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/20 ریال بمبملغ 000/200/13 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید نشانی مرکز اصلی شرکت بنشانی تهران خ شهیدبهشتی خ صابونچی خ شهیدمبینی پ 20 ط 2 انتقال یافت و آقایان فیروز اسماعیل پور سلمانی نژاد. مهدی کشاورزافتخار. وحیداسماعیل پور سلمانی نژاد و خانمها گوهرتاج حاجی زاده و مرثااسماعیل پور سلمانی نژاد به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. هییت مدیره از 7 نفر به 5 نفر کاهش یافت و ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید. و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/11/84 آقای فیروز اسماعیل پور سلمانی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و خانم گوهرتاج حاجی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی کشاورز افشار به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/8/84 تحت شماره 258847 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع خرید و فروش صادرات و واردات انواع گوشت و مواد غذایی و کلیه کالاهای مجاز عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات استفاده از تسهیلات بانکی. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خ آزادی تقاطع اسکندری ساختمان پارس طبقه اول پ 45 و 46 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/20 ریال 4 ـ مدیران شرکت: آقای حسین نجفی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مهدی کشاورز افشار به سمت رییس هییت مدیره و آقایان فیروز اسماعیل پور سلمانی نژاد و وحید اسماعیل پور سلمانی نژاد و خانمها گوهر تاج حاجی زاده و مرثا اسماعیل پور سلمانی نژاد و کبرا شهرامی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و نامه های اداری و اوراق عادی با امضا ثابت مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره و یا عضو هییت مدیره خانم گوهرتاج حاجی زاده مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی