اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12768

شناسه ملی: 10630188927

تاریخ ثبت: 1392/05/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: شهر کرمان ، خیابان پروین اعتصامی کوچه شماره 5 ،

تاریخ تاسیس: 1392/05/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/14:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1397 الف ـ تعیین سمت مدیران: آقای محمدعلی زارع به کد ملی 299391XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم فریبا دماوندی به کد ملی 299059XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد رحمانی به کد ملی 319996XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ب ـ کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات وقراردادها وعقوداسلامی واوراق عادی وسایر مکاتبات با امضای رییس هییت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980125XXXX59532 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1397 الف ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: خانم فریبا دماوندی به کد ملی 299059XXXX آقای محمدعلی زارع به کد ملی 299391XXXX آقای محمد رحمانی به کد ملی 319996XXXX ب ـ آقای وحید سلطانی کوهبنانی به کد ملی 299405XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی ابراهیمی دارسینویی به کد ملی 299322XXXX به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 980125XXXX56381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/06/1396 : صورتهای مالی منتهی به 95 شامل ترازنامه وصورتهای سودوزیان مورد تصویب قرار گرفت. آقای وحید سلطانی کوهبنانی به کد ملی 299405XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی ابراهیمی دارسینویی به کد ملی 299322XXXX به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدعلی زارع به کد ملی 299391XXXX آقای محمد رحمانی به کد ملی 319996XXXX خانم نادیا گنجعلی خانی به کد ملی 299283XXXX روزنامه کثیرالانتشارهمراه کرمان جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. ش 960814XXXX77387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1396 : آقای محمدعلی زارع به کد ملی 299391XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم نادیا گنجعلی خانی به کد ملی 299283XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد رحمانی به کد ملی 319996XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات وقراردادها وعقوداسلامی واوراق عادی وسایر مکاتبات با امضای رییس هییت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960814XXXX57260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1394 الف: سمت اعضای هییت مدیره: آقای محمدعلی زارع به کد ملی 299391XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای محمد رحمانی به کد ملی 319996XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم نادیا گنجعلی خانی به کد ملی 299283XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی ب ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره ومهر شرکت معتبروسایر مکاتبات واوراق عادی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد. ش 941107XXXX37847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/06/1394 الف ـ اعضای هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی زارع به کد ملی 299391XXXX آقای محمد رحمانی به کد ملی 319996XXXX خانم نادیا گنجعلی خانی به کد ملی 299283XXXX ب ـ آقای وحید سلطانی کوهبنانی به کد ملی 299405XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی ابراهیمی دارسینویی به کد ملی 299322XXXX به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال اتخاب گردیدند.ج ـ صورتهای مالی منتهی به 93 شامل ترازنامه و صورتهای سودوزیان مورد تصویب قرار گرفت. د ـ روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. ش 941107XXXX39189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/14:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 10/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای وحید سلطانی کوهبنانی به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی ابراهیمی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای محمد علی زارع و آقای محمد رحمانی و خانم ایران رحیم آبادی تا تاریخ 14/5/94 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/91 بتصویب رسید. 4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علی زارع به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد رحمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم ایران رحیم آبادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد علی زارع به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 14/7/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 602260XXXX110368XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/14:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن و همچنین امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها، ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن، طراحی، نظارت و اجرای کلیه امور پیمانکاری مربوط به ارتباطات اعم از مخابرات صوتی و تصویری و شبکه های پستی و شبکه های انتقال سیمی و بی سیم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. در تاریخ 14/7/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 602260XXXX110368XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/30:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس شهر کرمان، خیابان پروین اعتصامی کوچه شماره 5 ، پلاک 63 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 30/7/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 602260XXXX110368XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/22:

شرکت فوق در تاریخ 14/5/92 شماره ثبت 12768 شناسه ملی 106301XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/5/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار صبح کرمان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی و نظایر آن همچنین امور پیمانکاری مربوط به بندها سدها ساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی و تونلهای آب و شبکه های توزیع آب شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانالهای انتقال آب شبکه های آبیاری و زهکشی سازه های دریایی و ساحلی احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان کرمان شهر کرمان خیابان جهاد کوچه 56 شمالی 6 پلاک 4/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 16/2555/1 مورخ 31/4/92 نزد بانک صادرات شعبه 24 آذر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمد زارع فوسکی به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم ایران رحیم آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای محمد رحمانی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای محمد رحمانی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری و عادی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای وحید سلطانی کوهبنانی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای مهدی ابراهیمی به عنوان بازرس علی البدل ش 602260XXXX110346XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی