اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 2596

شناسه ملی: 10260224667

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 28 نفر

آدرس: هییت مدیره و سمانه بدیعی کد ملی 1189353393 و

کد پستی: 8158935885

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

به استناد نامه شماره 59000 , 346 مورخ 28/11/1397 و نامه شماره 59000 , 376 مورخ 26/12/1397 دادستان عمومی و انقلاب نجف آباد: آقای علیرضا احمدی به شماره 109154XXXX و عباس موذن صفایی به شماره ملی 128690XXXX به وکالت از ایشان به عنوان دارندگان امضای مجاز شرکت کاشی نیلو به شماره ثبت 2596 و شناسه ملی 102622XXXX معرفی می گردند. ش 971228XXXX50359 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:* آقای کیوان حمزه زاده توفیقی بشماره ملی 005624XXXX به عنوان رییس هییت مدیره - آقای امیرحسن کمالی سروستانی بشماره ملی 229885XXXX به نمایندگی شرکت تولیدی کوشش پلاستیک هخامنش(سهامی خاص) به عنوان نایب رییس هییت مدیره - آقای محمودرضا سامی بشماره ملی 229791XXXX به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا (سهامی خاص) - آقای محمود شیخ عطار بشماره ملی 229856XXXX به نمایندگی شرکت پارس فکور مواد(سهامی خاص) به عنوان عضو هییت مدیره - خانم راحیل سرجهانی بشماره ملی 229857XXXX به نمایندگی شرکت پیشگامان سرامیک برسام (سهامی خاص) به عنوان عضو هییت مدیره - آقای فرامرز پورقاسمی نجف آبادی بشماره ملی 109117XXXX به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران)برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره بوده. * کلیه اسناد واوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950505XXXX50861 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/04/1395 و نامه شماره 8648 , 122 مورخ 6/4/95 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:* شرکت سفیر تجارت اسپادانا (سهامی خاص) ب شناسه ملی 102606XXXX6 و شرکت پارس فکور مواد (سهامی خاص) ب شناسه ملی 105304XXXX9 و شرکت تولیدی کوشش پلاستیک هخامنش (سهامی خاص) ب شناسه ملی 105304XXXX6 و شرکت پیشگامان سرامیک برسام(سهامی خاص) ب شناسه ملی 105304XXXX0 و آقای کیوان حمزه زاده توفیقی بشماره ملی 005624XXXX به عنوان اعضای اصلی و آقای محمودرضا سامی بشماره ملی 229791XXXX به عنوان عضوعلی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. * موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی 102601XXXX0 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایستاتیس محاسب کویر به شناسه ملی 108618XXXX8 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/95 انتخاب گردیدند. ش 950505XXXX02844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 15/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی 102601XXXX0 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایستاتیس محاسب کویر به شناسه ملی 108618XXXX8 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 941029XXXX43274 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اقای حسن زمانی به عنوان رییس هییت مدیره ـ اقای علیرضاباطنی به عنوان عضو هییت مدیره ومدیرعامل ـ اقای مهدی زمانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ خانم زهرا بدیعی به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا سهامی خاص به عنوان عضو هییت مدیره ـ اقای علی بلوچی به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دوسال تا تاریخ 17/06/95 انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت باامضا متفق مدیرعامل ورییس هییت مدیره با مهرشرکت معتبر میباشد وکلیه مکاتبات عادی باامضا منفرد مدیرعامل ویارییس هییت مدیره معتبر است. ـ اقای علیرضا باطنی مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هییت مدیره خواهدبود. ش 940810XXXX17819 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/07:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/5 و 31/4/92 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 حسن زمانی کد ملی 621960XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا به نمایندگی زهرا بدیعی کد ملی 118933XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی بلوچی با کد ملی 129111XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و مهدی زمانی کد ملی 128734XXXX و علیرضا باطنی کد ملی 129063XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و سماحه بدیعی کد ملی 118935XXXX به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا با شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی 101035XXXX0 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی 1391 تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 7/5/92 تکمیل گردید. ش 101000XXXX117143XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/16:

پیرو آگهی تصمیمات شماره 140/49/92 مورخ 08/02/92 به آگاهی می رساند: خانم سماحه بدیعی عضو علی البدل هییت مدیره می باشند که در آگهی اشتباها سمانه بدیعی درج گردیده مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می گردد. ش 101500XXXX114575XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/08:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/2/1392 تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: حسن زمانی کد ملی 621960XXXX و کدپستی 815893XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا شناسه ملی 102606XXXX6 به نمایندگی زهرا بدیعی کد ملی 118933XXXX و کدپستی 817387XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی بلوچی کد ملی 129111XXXX و کدپستی 817387XXXX به سمت مدیر عامل و مهدی زمانی کد ملی 128734XXXX و کدپستی 815893XXXX و علیرضا باطنی کد ملی 129063XXXX و کدپستی 817368XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و سمانه بدیعی کد ملی 118935XXXX و کدپستی 817995XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل (علی بلوچی) و رییس (حسن زمانی) و در غیاب مدیر عامل با امضای نایب رییس هییت مدیره (زهرا بدیعی) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 8/2/1392 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114573XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/28:

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 21/12/1391 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: حسن زمانی کد ملی 621960XXXX و کدپستی 815893XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا شناسه ملی 102606XXXX6 به نمایندگی زهرا بدیعی کد ملی 118933XXXX و کدپستی 817387XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی بلوچی کد ملی 129111XXXX و کدپستی 817387XXXX به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هییت مدیره و میثم لاهیجانیان کد ملی 129200XXXX و کدپستی 819665XXXX و مهدی زمانی کد ملی 128734XXXX و کدپستی 815893XXXX و علیرضا باطنی کد ملی 129063XXXX و کدپستی 817368XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل (علی بلوچی) و رییس (حسن زمانی) و در غیاب مدیر عامل با امضای نایب رییس هییت مدیره (زهرا بدیعی) و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 28/12/1391 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114565XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/8/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای میثم لاهیجانیان به عنوان عضو اصلی هییت مدیره جایگزین آقای علی بلوچی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند در نتیجه 1 ـ حسن زمانی به کد ملی 621960XXXX و کدپستی 815893XXXX بسمت رییس هییت مدیره و شرکت سفیر تجارت اسپادانا به نمایندگی زهرا بدیعی به کد ملی 118933XXXX و کدپستی 817387XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و میثم لاهیجانیان با کد ملی 129200XXXX کدپستی 819665XXXX بسمت مدیرعامل و علیرضا باطنی به کد ملی 129063XXXX و کدپستی 817368XXXX و مهدی زمانی به کد ملی 128734XXXX و کدپستی 815893XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل (میثم لاهیجانیان) و رییس هییت مدیره (حسن زمانی) و در غیاب هر یک از ایشان با امضای نایب رییس هییت مدیره (زهرا بدیعی) و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 15/8/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/7/1391 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی کد ملی 129111XXXX و کدپستی 817387XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و حسن زمانی با کد ملی 621960XXXX و کدپستی 815893XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی 128734XXXX و کدپستی 815893XXXX و علیرضا باطنی 129063XXXX و کدپستی 817368XXXX و زهرا بدیعی به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا کد ملی 118933XXXX و کدپستی 817387XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و میثم لاهیجانیان کد ملی 129200XXXX و کدپستی 819665XXXX به سمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 5/7/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/7/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی بلوچی با کد ملی 129111XXXX و کدپستی 817387XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و حسن زمانی با کد ملی 621960XXXX و کدپستی 815893XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مهدی زمانی با کد ملی 128734XXXX و کدپستی 815893XXXX و علیرضا باطنی 129063XXXX و کدپستی 817368XXXX و زهرا بدیعی به نمایندگی شرکت سفیر تجارت اسپادانا به کد ملی 118933XXXX و کدپستی 817387XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و میثم لاهیجانیان به کد ملی 129200XXXX و کدپستی 819665XXXX بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 5/7/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/14:

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 6/4/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسین هیزمی آرانی کد ملی 619912XXXX و کدپستی 198161XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به سمت رییس هییت مدیره و محمد علی بلوچی کد ملی 043930XXXX و کدپستی 138888XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و محمد جواد احمدی کد ملی 387435XXXX و کدپستی 198685XXXX به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران و احمد خجسته کد ملی 128177XXXX و کدپستی 814981XXXX به نمایندگی شرکت کاشی و سرامیک الوند و حمید صدری کد ملی 128545XXXX و کدپستی 817389XXXX به نمایندگی شرکت خاک چینی ایران سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ 14/5/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی مورخ 21/3/1391 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 ـ نام شرکت به کاشی نیلو (سهامی عام) تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام ب شناسه ملی 101019XXXX6 و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام ب شناسه ملی 101019XXXX0 و شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام با شناسه ملی 101009XXXX0 و صنایع خاک چینی ایران سهامی عام با شناسه ملی 101010XXXX0 و صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام شناسه ملی 101009XXXX0 به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین با شناسه ملی 101032XXXX0 حسابرس مستقل و بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای فارس با شناسه ملی 108617XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی 1390 تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 19/4/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/4 و 22/12/1390 سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی مطالبات حال شده و اندوخته طرح و توسعه و صدور سهام جدید از مبلغ 000/698/317/104 ریال بمبلغ 000/000/000/150 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت 000/000/000/150 ریال نقدی است که به 000/000/150 سهم 1000 ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت شده است. ضمناً مبلغ افزایش از طریق واریز نقدی بموجب گواهی شماره 280/70/1/72 21/12/1390 بانک صادرات شعبه شهید اکبری به حساب شرکت واریز گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 9/1/1391 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 24/11/90 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان حسین هیزمی آرانی به کد ملی 619912XXXX و کدپستی 198161XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد علی بلوچی به کد ملی 043930XXXX و کدپستی 138888XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و محمد جواد احمدی به کد ملی 387435XXXX و کدپستی 198685XXXX و محمدرضا مرتضوی نژاد به کد ملی 128648XXXX و کدپستی 816983XXXX و احمد خجسته به کد ملی 128177XXXX و کدپستی 814981XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر و کلیه اوراق و مکاتبات و مراسلات عادی و اداری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره است ضمنا حدود اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 27/11/90 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس تغییرات شماره 7117 مورخ 25/5/89 در روزنامه رسمی شماره 19080 مورخ 11/6/89 به آگاهی می رساند نام شرکت اشتباهاً تعاونی نیلو سهامی عام درج شده که صحیح آن شرکت نیلو سهامی عام می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام و اصلاح می گردد. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 23/4/89 و 3/5/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 ) شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به نمایندگی آقای حسین هیزمی آرانی به شماره ملی 619912XXXX و کدپستی 198161XXXX و شرکت صنایع خاک چینی ایران به نمایندگی آقای محمدرضا مرتضوی نژاد به شماره ملی 128648XXXX و کدپستی 816983XXXX و شرکت معدنی املاح ایران به نمایندگی آقای محمدجواد احمدی به شماره ملی 387435XXXX و کدپستی 198685XXXX و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی آقای حسینعلی دانش پناه به شماره ملی 119888XXXX و کدپستی 813373XXXX و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به نمایندگی آقای احمد خجسته به شماره ملی 128177XXXX و کدپستی 814981XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین به شناسه ملی 101032XXXX0 به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی 108617XXXX9 به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ) هییت مدیره از بین خود آقای حسین هیزمی آرانی را به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسینعلی دانش پناه را به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد و هییت مدیره اختیارات قانونی خود را به شرح مندرج در ماده 47 اساسنامه در 14 بند به مدیرعامل تفویض نمودند که پیوست صورتجلسات هییت مدیره می باشد. 3 ) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. 4 ) تراز مالی سال 1388 تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 25/5/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 7/2/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 آقای حسینعلی دانش پناه به نمایندگی شرکت صبا تامین سهامی عام جایگزین آقای سید محمد خاتون آبادی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. 2 هییت مدیره از بین خود آقای حسین هیزمی آرانی را به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسینعلی دانش پناه را به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، آقایان محمد جواد احمدی و محمدرضا مرتضوی نژاد و احمد خجسته به عنوان عضو هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه هییت مدیره فوق الذکر به مدیر عامل تفویض گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ 9/2/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/13:

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 3/5/1388 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ) آقای حسین هیزمی آرانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید محمد خاتون آبادی به نمایندگی از شرکت صبا تامین سهامی عام به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد جواد احمدی به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به عنوان عضو هییت مدیره و آقای محمد رضا مرتضوی نژاد به نمایندگی از شرکت خاک چینی ایران سهامی عام به سمت عضو هییت مدیره، آقای احمد خجسته به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به سمت عضو هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل باامضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و حدود اختیارات مدیر عامل در بند 14 بند به شرح مندرج در ماده 47 اساسنامه پیوست صورت جلسه هییت مدیره فوق از طرف هییت مدیره به مدیر عامل تفویض شد و ایشان مجری مصوبات هییت مدیره می باشند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 6/5/1388 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/13:

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/3/88 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 - هییت مدیره از بین خود آقای فیروز دوست محمدی را به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد رضا ربانی اصفهانی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا حسن لاریجانی را به سمت مدیر عامل شرکت و آقایان احمد خجسته و محمد رضا مرتضوی نژاد به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 4/4/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی