اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1381/10/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1381/10/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1381/10/13:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که کلیه مدارک آن بتایید اداره کل تعاون استان خراسان رسیده و ضمیمه نام شماره 12255/35 - 20/9/81 باین اداره ارسال و در تاریخ 3/10/81 تحت شماره 367 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: تهیه زمین با کاربری مسکونی و ساخت مسکن جهت اعضا. 2 - موسسین شرکت: آقایان علی اکبر روحبخش حسن نژاد- رضا فیض آبادی، حسین شهابی زاده- علیرضا مسن- علیرضا ذوالفقاری. 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت 5 سال. 4 - مرکز اصلی شرکت: فردوس- بشرویه- شهرداری. 5 - سرمایه شرکت: دویست و بیست و هشت میلیون ریال که مبلغ هفتاد و نه میلیون و هشتصد هزار ریال آن به موجب گواهی مورخه 16/9/81 بانک رفاه کارگران شعبه بشرویه به حساب جاری 67/50006 شرکت واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد و منقسم به 38 سهم شش میلیون ریالی با نام می باشد. 6 - اولین مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقایان رضا فیض آبادی، علی اکبر روحبخش حسن نژاد- علیرضا ذوالفقاری، حسین شهابی زاده، علیرضا مسن به سمت اعضای اصلی و آقایان اکبر یزدان پناه و حسین غنرزاده به سمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شده اند که آقای علی اکبر روحبخش حسن نژاد به سمت رییس و آقای علیرضا ذوالفقاری به سمت نایب رییس و آقای علیرضا مسن به سمت منشی و آقای رضا فیض آبادی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده اند و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از دو امضا متغیر رییس و یا نایب رییس و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرسان شرکت: آقای حسین نصیرایی به سمت بازرس اصلی- غلامحسین خاتونی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند. 8 - روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده. 9 - اساسنامه شرکت در 66 ماده و 45 تبصره به تصویب رسید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون شرکتهای تعاونی و اساسنامه شرکت می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک فردوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی