اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 317

شناسه ملی: 10340085411

تاریخ ثبت: 1388/05/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/05/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/27:

50,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/03/1398 منضم به نامه شماره 10901/7/17 مورخ 16/07/1398 اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت هییت مدیره از 3 سال به مدت 5 سال تغییر یافت و بدین نحو ماده 21 اساسنامه اصلاح گردید . ش 981016XXXX06952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/03/1398 منضم به نامه شماره 10901/7/17 مورخ 16/07/1398 اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سمیه حسن شیخی سرپیری به کد ملی 468919XXXX ، خانم نسرین علی دوست به کد ملی 197136XXXX ، خانم نرگس دهقانیان دهکردی به کد ملی 462161XXXX ، خانم زهره مردانی کتکی به کد ملی 462212XXXX و خانم رویا صیادی فرد به کد ملی 467972XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب گردیدند. خانم پروانه منصوری بیدکانی و 462216XXXX و خانم مریم صیادی شهرکی به کد ملی 461029XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب گردیدند . خانم فاطمه برزکارقهفرخی به کد ملی 462251XXXX و خانم فاطمه حسن شیخی سرپیری به کد ملی 468989XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت چاپ آگهی های موسسه تعیین گردید. ش 981016XXXX47238 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/03/1398 منضم به نامه شماره 10901/7/17 مورخ 16/07/1398 اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سمیه حسن شیخی سرپیری به کد ملی 468919XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم نسرین علی دوست به کد ملی 197136XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم نرگس دهقانیان دهکردی به کد ملی 462161XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خزانه دار خانم رویا صیادی فرد کد ملی 467972XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم زهره مردانی کتکی به کد ملی 462212XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم پروانه منصوری بیدکانی و 462216XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره خانم مریم صیادی شهرکی به کد ملی 461029XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب گردیدند . خانم سمیه حسن شیخی سرپیری به کد ملی 468919XXXX به سمت مدیر عامل موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و خزانه دار و مهر موسسه معتبر می باشد. ش 981016XXXX03916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/08/1394 منضم به نامه شماره 203/5/17 مورخ 18/12/1394 اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه حسن شیخی سرپیری به کدملی 468919XXXX و خانم نسرین علی دوست به کدملی 197136XXXX و خانم زهره مردانی کتکی به کدملی 462212XXXX و خانم کبری صیادی فرد به کدملی 467972XXXX و خانم مریم صیادی شهرکی به کدملی 461029XXXX به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم محبوبه خدابخشی سورشجانی به کدملی 462014XXXX و خانم راضیه شکریان چالشتری به کدملی 461032XXXX به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. خانم فاطمه برزکار قهفرخی به کدملی 462251XXXX و خانم بنفشه حاج قربانی به کدملی 462155XXXX و به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی امروز و کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ش950121XXXX20677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/21:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/08/1394 منضم به نامه شماره 203/5/17 مورخ 18/12/1394 اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه حسن شیخی سرپیری به کدملی 468919XXXX به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم نسرین علی دوست به کدملی 197136XXXX به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم زهره مردانی کتکی به کدملی 462212XXXX به سمت عضو هیئت مدیره خانم کبرا صیادی فرد به کدملی 467972XXXX به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم صیادی شهرکی به کدملی 461029XXXX به سمت عضو هیئت مدیره و سمت خزانه دار خانم محبوبه خدابخشی سورشجانی به کدملی 462014XXXX به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره خانم راضیه شکریان چالشتری به کدملی 461032XXXX به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با سه امضاء از دو امضاء رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد. ش950121XXXX34619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/21:

به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 28/08/1394 منضم به نامه شماره 203/5/17 مورخ 18/12/1394 اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه موسسه مشتمل بر3 فصل و37 ماده و 25 تبصره به تصویب رسید. ش950121XXXX12271 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 27/5/1388 تحت شماره 317 و شناسه ملی 103400XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: اهداف جمعیت عبارتند از: 1 . فراهم کردن کلیه زمینه های مساعد جهت ارتقا سطح سلامت روانی اجتماع. (هدف اصلی) 2 . برقراری سیستم مشارکتی مردمی در گسترش فعالیتهای ارتقایی و پیشگیری مبتنی بر جامعه. 3 . افزایش مهارت های زندگی و آموزش خانواده. 4 . انتقال مهارتهای کسب شده توسط اعضا به دیگر افراد جامعه. 5 . تقلیل هزینه هایی که برای کاهش عوارض ناشی از آسیبهای روانی اجتماعی به کار می رود. 6 . ترویج و آموزش مهارتهای نوع دوستی،عشق ورزی وشاد زیستن. 7 . شناسایی، ارجاع و پیگیری افراد و مراکز در معرض خطر. 8 . جذب افراد داوطلب به منظور گسترش جمعت همیاران سلامت روان. 9 . کمک به حل تعارضات اجتماعی و فرهنگی. 10 . ارتباط متناسب با کلیه سازمانهای دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی ذیربط. 11 . شناخت و بکارگیری بهینه امکانات بالقوه در استان در جهت اهداف جمعیت. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان چهارمحال و بختیاری ـ شهر شهرکرد فلکه بسیج، فرهنگسرای نور ـ تلفن 2262529 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 50000000 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ خانم سمیه حسن شیخی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم آذررییسی مطلق آلکوهی بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم سارا داودی دهکردی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ خانم آرزو قاسمی وانانی به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ خانم زهرا فرج زاده به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 6 ـ 5 ـ خانم فرشته ترکی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 7 ـ 5 ـ خانم نرگس دهقانیان دهکردی به سمت خزانه دار 8 ـ 5 ـ خانم آرزو قاسمی وانانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو امضا از سه امضا رییس هییت مدیره و خزانه دار و مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم معصومه اسحاقی چالشتری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم کبری خلایش بارده به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی