اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 44997

شناسه ملی: 10380611295

تاریخ ثبت: 1391/03/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی ، شهر مشهد وکیل آباد 51 بلوار شهید قانع کوچه 5/8

تاریخ تاسیس: 1391/03/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/17:

2,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 1/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای بهزاد بلوری بزاز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا فلاح مهرجردی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/3/94 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ذاکرینی و خانم آزاده مویزی ثانی و خانم نیلوفر میرشهیدی و آقای مهدی شاهسوندی تا تاریخ 1/3/94/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ذاکرینی به سمت رییس هییت مدیره و خانم آزاده مویزی ثانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نیلوفر میرشهیدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی شاهسوندی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی شاهسوندی به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 11/4/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. ش 1675427 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/3/1391 شماره ثبت 44997 و شناسه ملی 103806XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 17/3/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خراسان آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: الف ـ انجام و ارایه خدمات مشاوره ای شامل انجام مطالعات و طراحی های مراحل مختلف (اول، دوم، امکان سنجی و جامع) خدمات نظارت عالیه و نظارت کارگاهی و خدمات مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه برای انواع پروژه های ساختمانی، صنعتی شهر سازی و معماری، معماری داخلی، مقاوم سازی، راه سازی و باند، پروژه های مرتبط با سیستم های حمل و نقل و ترافیک، سد سازی، تونل سازی، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع بالا دستی، ژیوتکنیک، آب و فاضلاب نقشه برداری زمینی تهیه نقشه های توپوگرافی و سطحاتی طرح های هادی روستایی، تهیه نقشه های ثبتی و شهری، نقشه برداری بر واحدهای صنعتی و غیر صنعتی، مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی سیستم های اطلاعات جغرافیایی، رفتار سنجی سازه های ساختمانی صنعتی و غیر صنعتی، تبدیل عکس های هوایی به نقشه های توپوگرافی، نقشه برداری دریایی و تهیه نقشه های هیدروگرافی. ب ـ ارایه خدمات طرح و ساخت و مدیریت پیمان برای پروژه های موضوع بند الف. ج ـ ارایه خدمات مشاوره ای و مدیریت طرح و اجرایی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان رضوی، شهر مشهد وکیل آباد 51 بلوار شهید قانع کوچه 5/8 پلاک 26 واحد 6 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال منقسم به یکصد سهم 000/20 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/2 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 24/49852 مورخ 13/2/1391 نزد بانک ملت شعبه بلوار سجاد پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد علی طهرانی زاده بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم آزاده مویزی ثانی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم سمیه بیرقداری کرهرودی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مهدی شاهسوندی بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای مهدی شاهسوندی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای بهزاد بلوری بزاز به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای محمد رضا فلاح مهرجردی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی