اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 14069

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/87 موسسه مزبور که در تاریخ 22/5/87 واصل گردید: آقای سیدحسن میرحیدری به سمت بازرس اصلی و خانم هانیه خرمی به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/11/30:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/9/82 شرکت مزبور که در تاریخ 24/10/82 واصل گردید: 1 - آقای سیدمحمد موسوی به سمت بازرس اصلی و آقای حسین دارینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان هادی غنیمی فرد - داود میرخانی رشتی - احمد میراحمدی - علی اصغر احمدی خلیلی - احمد امدادی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان صادق صادقیانپور و عباسعلی قصاعی به عنوان اعضا علی البدل. 3 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/9/82 آقایان هادی غنیمی فرد به سمت رییس هییت مدیره و احمد امیراحمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و هادی اصغر احمدی خلیلی به سمت خزانه دار و آقای داود میرخانی رشتی به سمت دبیر تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا آقایان هادی غنیمی فرد یا آقای داود میرخانی و آقای علی اصغر احمدی خلیلی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی