اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 110

شناسه ملی: 10861399373

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 3431889934

آدرس: قزوین شهرستان البرز جای سابق به استان قزوین شهرستان البرز بخش مرکزی شهر الوند اول شهرصنعتی بلوار خلیج فارس خیابان فرعی دوم پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان محمود عسکریان امیری شماره ملی 206272XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سپهر عسکریان امیری شماره ملی 045357XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم پونه عسکریان امیری شماره ملی 045272XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 2 . حق امضا کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضا مدیر عامل با یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980813XXXX43304 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود عسکریان امیری شماره ملی. 206272XXXX و سپهر عسکریان امیری شماره ملی 045357XXXX و خانم پونه عسکریان امیری شماره ملی 045272XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 980813XXXX25343 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند 97 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - موسسه کاشفان شناسه ملی 101001XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا عزیز خانی شماره ملی: 007153XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 980603XXXX42594 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری قزوین-البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند 96 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970516XXXX09904 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 15 . 000 . 000 . 000 ریال به مبلغ 20 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 2 . 000 . 000 سهم 10 . 000 ریالی با نام افزایش یافت. مبلغ افزایش سرمایه 5 . 000 . 000 . 000 ریال از محل تبدیل مطالبات سهامداران تامین و پرداخت شده است وماده مربوطه در اساسنامه، به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 20 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 2 . 000 . 000 سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است. ش 970516XXXX67788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان محمود عسکریان امیری شماره ملی. 206272XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سپهر عسکریان امیری شماره ملی 045357XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و پونه عسکریان امیری شماره ملی 045272XXXX به سمت عضو هییت مدیره تا پایان مدت تصدی اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. 2 . حق امضا کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات با امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 970328XXXX42568 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه کاشفان به شناسه ملی 101001XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا عزیز خانی شماره ملی 007153XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 970328XXXX66199 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین شهرستان البرز جای سابق به استان قزوین ـ شهرستان البرز ـ بخش مرکزی ـ شهر الوند ـ اول شهرصنعتی ـ بلوار خلیج فارس ـ خیابان فرعی دوم ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 343188XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961208XXXX08709 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای محمود عسکریان امیری با کد ملی 206272XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سپهر عسکریان امیری با کد ملی 045357XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم پونه عسکریان امیری با کد ملی 045272XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کاظم رادفر به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هییت مدیره) انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، و بروات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ 2 حدود اختیارات هییت مدیره مندرج در بندهای 16 ـ 4 ماده 15 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش 960619XXXX55288 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. ـ 2 آقایان محمود عسکریان امیری با کد ملی 206272XXXX ـ سپهر عسکریان امیری با کد ملی 045357XXXX و خانم پونه عسکریان امیری با کد ملی 045272XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 3 موسسه حسابرسی کاشفان ب شناسه ملی 101001XXXX5 به سمت بازرس اصلی وآقای محمدرضا عزیزخانی بشماره ملی 007153XXXX به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 انتخاب گردیدند. ـ 4 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت در ج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 960619XXXX15972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 9 میلیارد ریال به 15 میلیارد ریال منقسم به 1 . 500 . 000 سهم ده هزار ریالی با نام افزایش یافت. مبلغ افزایش سرمایه 6 میلیارد ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران تامین و پرداخت شده است و ماده 5 اساسنامه، به شرح ذیل اصلاح گردید.سرمایه شرکت مبلغ 15 میلیارد ریال منقسم به 1 . 500 . 000 سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است. ش 950703XXXX37601 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا عزیز خانی شماره ملی: 007153XXXX به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاشفان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 101001XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 950228XXXX74899 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهار میلیارد ریال به نه میلیارد ریال منقسم به نهصد سهم ده هزار ریالی با نام افزایش یافت. مبلغ افزایش سرمایه پنج میلیارد ریال از محل تبدیل مطالبات سهامداران تامین و پرداخت شده است و ماده 5 اساسنامه، به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ نه میلیارد ریال منقسم به 900000 سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است. ش 950228XXXX07115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال منقسم به چهارصد هزارسهم ده هزار ریالی بانام افزایش یافت. مبلغ افزایش سرمایه به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل تبدیل مطالبات سهامداران تامین و پرداخت شده است و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ چهار میلیارد ریال منقسم به چهارصد هزار سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت شده است. ش 941201XXXX22371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سپهر عسکریان امیری با شماره ملی 045357XXXX محمود عسکریان امیری با شماره ملی 206272XXXX پونه عسکریان امیری با شماره ملی 045272XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش 941103XXXX23403 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود عسکریان امیری شماره ملی 206272XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ سپهر عسکریان امیری شماره ملی 045357XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ پونه عسکریان امیری شماره ملی 045272XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کاظم رادفر کد ملی 206271XXXX نام پدر رضا شماره شناسنامه 359 متولد 6/5/1331 نشانی تهران خیابان شریعتی خیابان پلیس خیابان ادیبی پلاک 102 به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضا ه مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941103XXXX52744 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. ـ 2 موسسه کاشفان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 101001XXXX5 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراز مشار با شناسه ملی 108400XXXX9 به سمت بازرس علی البدل برای سال منتهی به 29/12/1394 انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940715XXXX93712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عسکریان امیری به شماره ملی 206272XXXX ـ آقای عباس سلیمانی امیری به شماره ملی 216240XXXX وخانم پونه عسکریان امیری به شماره ملی 045272XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 940715XXXX69862 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/13:

به استناد صورتجلسه های مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/4/92 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به دویست و پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در مورخه 3/6/92 تکمیل و امضا گردید. ش 1695830 ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/02:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 15/4/92 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 اشخاص ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای محمود عسکریان امیری، آقای عباس سلیمانی امیری و خانم پونه عسکریان امیری. 2 موسسه کاشفان به شناسه ملی 101001XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور با کد ملی 185272228 به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردید. 3 ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال 1391 تصویب گردید. 4 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخه 1/5/92 آقای محمود عسکریان امیری به سمت رییس هییت مدیره، آقای عباس سلیمانی امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم پونه عسکریان امیری به سمت عضو هییت مدیره و آقای کاظم رادفر (خارج از هییت مدیره و سهامداران) به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضا مدیر عامل با یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 16/4/92 تکمیل امضا گردید. ش 1684561 ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/2/91 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. 1 آقایان محمود عسکریان امیری و عباس سلیمانی امیری و خانم پونه عسکریان امیری به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/91 آقای محمود عسکریان امیری به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس سلیمانی امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرحیم مباهات ( و هییت مدیره) به سمت مدیر عامل شرکت به مدت یکسال تعیین گردید و کلیه چکها، سفته ها، اوراق و اسناد بهادار با امضا مدیر عامل با یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/25:

الف به دلیل قرار گرفتن مرکز اصلی در حوزه ثبتی البرز، پرونده شرکت در مورخه 7/7/90 ذیل ثبت شماره 110 در این اداره ثبت گردید. ب به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/4/90 که در مورخ 7/7/90 به این اداره واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. 1 ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 مورد تصویب قرار گرفت. 2 موسسه کاشفان (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای جعفر عوض پور به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/4/89 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ صورت های مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. 2 ـ موسسه کاشفان و آقای جعفر عیوض پور به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/2/89 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان محمود عسکریان امیری و عباس سلیمانی امیری و خانم پونه عسکریان امیری به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/2/89 آقای محمود عسکریان امیری به سمت رییس هییت مدیره، آقای عباس سلیمانی امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم پونه عسکریان امیری به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرحیم مباهات (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه چکها، سفته ها، کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره یا دو نفر از اعضا هییت مدیره با مهرشرکت معتبر خواهدبود. مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهرشرکت معتبر خواهدبود. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/2/88 سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی بانام افزایش یافت که تماماً از محل آورده نقدی سهامداران تامین و پرداخت شده است و طبق گواهی شماره 1479 ـ 24/11/87 به حسابه شماره 1359240 بانک سپه شعبه میرداماد شرقی واریز و پرداخت شده است لذا سرمایه شرکت ماده 5 ـ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: (سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت شده است) ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 22/2/88 تکمیل امضا شد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/2/87 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان محمود عسکریا ن امیری ، عباس سلیمانی امیری و خانم نادیا استرآبادی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقایان آرش جلالی و محمدرضا عزیز خانی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . 3 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/2/87 آقای محمود عسکریان امیری به سمت رییس هییت مدیره، آفای عباس سلیمانی امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نادیا استرآبادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد رحیم مباهات (خارج از هییت مدیره و سهامداران) به سمت مدیر عامل تعیین شدند کلیه چکها و سفته ها و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا مدیر عامل با یکی از اعضا هییت مدیرهیا دو نفر از اعضا هییت مدیرهبا مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک قزو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1/6/84 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقایان محمود عسگریان امیری، نادیا استرآبادی و عباس سلیمانی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقایان آرش جلالی و محمدرضا عزیزخانی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 - برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/6/84 آقای محمود عسگریان امیری به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای عباس سلیمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نادیا استرآبادی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت می باشد. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/13:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/4/82 تصمیماتی بشرح ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/81 به تصویب رسید. 2 - آقای محمدرضا آگه پاک و خانم فرشته رحمانی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 - آقایان محمود عسگریان امیری و محمد حسینی و خانم نادیا استرآبادی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 - برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/4/82 آقای محمود عسگریان امیری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نادیا استرآبادی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند امضای اوراق بهادار و چک و اسناد تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی