اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 117

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/13:

به استناد تایید شماره 2790/2 م ص مورخ 16/12/83 مدیر صنایع کشاورزی و روستایی سازمان جهاد کشاورزی گلستان و به موجب صورتجلسه مورخ 15/10/83 مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش دست باف روستایی شهید باهنر به شماره ثبت 117 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. پس از استماع گزارش اعضای هییت مدیره و بازرسی شرکت تراز پیشنهاد مالی 1382 به تصویب رسید. اعضای هییت مدیره و بازرسی قبلی برای یک دوره دیگر به عنوان اعضای هییت مدیره و بازرسی انتخاب شده اند به استناد صورتجلسه مورخ 15/10/83 هییت مدیره شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش دست باف روستایی شهید باهنر شماره ثبت 117 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 - آقای حاج رجب قلیچ اودک به عنوان رییس هییت مدیره. 2 - آقای عبدالغفور نظرخانی به عنوان نایب رییس. 3 - آقای حلیم بدراقی به عنوان منشی انتخاب گردید. 4 - آقای جونگ اودک با حفظ سمت حسابداری به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب تا مطابق اساسنامه و دیگر مقررات شرکت و تصمیمات هییت مدیره نسبت به اداره امور شرکت اقدام نماید مقرر شد کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای حاج رجب قلیچ اودک رییس هییت مدیره و عبدالغفور نظرخانی نایب رییس و جونگ اودک مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب هر کدام از آقایان حاج رجب قلیچ اودک و عبدالغفور نظرخانی رییس و نایب رییس با امضای حلیم بدراقی معتبر خواهد بود و اسناد و اوراق عادی با امضای جونگ اودک مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت و اسناد و املاک علی آباد کتول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی