اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3009

شناسه ملی: 10320429480

تاریخ ثبت: 1389/10/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: موجب نامه شماره 423/97/123 مورخ 12/12/97 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان مرکزی و مستند به صورتجلسه هییت مدیره مورخة 10/8/97 مرکز اصلی شرکت صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا سهامی خاص به نشانی استان تهران شهرتهران آرژانتین ساعی ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید مسعود احمدیان پانزدهم ، پلاک 9 طبقه چهارم

کد پستی: 1513836615

تاریخ تاسیس: 1389/10/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/25:

5,000,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/01:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و ولی کنگرانی به شماره ملی 003909XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 2 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1397 تصویب گردید. / ش 980603XXXX97213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/11/1397 و به نامه شماره 50591/98 مورخ 19/3/1398 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران مرکز اصلی شرکت صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت 392097 و شناسه ملی 103204XXXX0 واحد ثبتی تهران به آدرس:استان مرکزی، شهرستان ساوه، بخش مرکزی، دهستان طرازناهید، آبادی شهرصنعتی کاوه، شهرصنعتی کاوه، خیابان شهدای گمنام چهارم، پلاک 3444 ، قطعه 497 ، طبقه همکف ـ کدپستی 391431XXXX انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 3009 در تاریخ 28/3/1398 به ثبت رسیده است. / ش 980502XXXX26229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد میزبان به کد ملی 005999XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و حامد میزبان به کد ملی 044055XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و ازهار مرعشی به کد ملی 472242XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به نشانی استان مرکزی، شهرستان ساوه، بخش مرکزی، دهستان طراز ناهید، آبادی شهرصنعتی کاوه، شهرصنعتی کاوه، خیابان شهدای گمنام، خیابان شهدای گمنام چهارم، پلاک 3444 ، قطعه 497 ، طبقه همکف ـ کدپستی 391431XXXX تغییر یافت. پ 980312XXXX26214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد میزبان با شماره ملی 005999XXXX حامد میزبان با شماره ملی 044055XXXX ازهار مرعشی با شماره ملی 472242XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و ولی کنگرانی به شماره ملی 003909XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. پ 980301XXXX89265 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/26:

به موجب نامه شماره 423/97 , 123 مورخ 12/12/97 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان مرکزی و مستند به صورتجلسه هییت مدیره مورخة 10/8/97 مرکز اصلی شرکت صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا سهامی خاص به نشانی: استان تهران - شهرتهران - آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک 9 طبقه چهارم کدپستی 151383XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 392097 به ثبت رسیده است. پ 980126XXXX34449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از استان مرکزی -شهر ساوه به آدرس: استان تهران،شهرستان تهران،بخش مرکزی،شهر تهران، آرژانتین-ساعی،خیابان شهید احمد قصیر،خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک 9 ،طبقه چهارم به کدپستی 151383XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 971205XXXX01217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره کلیه اختیارات خود درماده 40 اساسنامه را به شرح زیر با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نمود: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2 ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل 3 ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران 4 ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت وتعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها 5 ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت 6 ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات 7 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات 8 ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 9 ـ عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول وغیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات 10 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع 11 ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها 12 ـ تحصیل اعتبار از بانکها وشرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد 13 ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد 14 ـ تعیین میزان استهلاک ها 15 ـ تنظیم خلاصه صورت دارای و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت 16 ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت 17 ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها 18 ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 19 ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود 20 ـ اختیارات هییت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هییت مدیره خللی وارد نمی سازد. / ش 970515XXXX63346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و ولی کنگرانی به شماره ملی 003909XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انخاب شدند. ـ 2 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 30/12/95 به تصویب رسید. / ش 970120XXXX92744 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد میزبان به شماره ملی 005999XXXX ، حامد میزبان به شماره ملی 044055XXXX و ازهار مرعشی با شماره ملی 472242XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. / ش 970120XXXX86726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 محمد میزبان با شماره ملی 005999XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ، حامد میزبان با شماره ملی 044055XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و ازهار مرعشی با شماره ملی 472242XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. / ش 970120XXXX91148 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0000 ریال منقسم به 25000000 سهم 200000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده ، افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. / ش 950724XXXX06782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت درسال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. - 2 موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و کریم میزبان به شماره ملی 472282XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950421XXXX95946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد میزبان به شماره ملی 005999XXXX ـ حامد میزبان به شماره ملی 044055XXXX ـ ازهار مرعشی به شماره ملی 472242XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. / ش 950305XXXX83370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. / ش 950305XXXX76990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محمد میزبان به شماره ملی 005999XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ حامد میزبان به شماره ملی 044055XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ ازهار مرعشی به شماره ملی 472242XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادهای اسلامی و اوراق و ضمانت نامه های بانکی و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. / ش 950305XXXX63387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال طی گواهی بانک شماره 2221/611/94 مورخ 6/3/1394 بانک سامان شعبه جام جم ـ واحد شرکتی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 940810XXXX72920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی دانش کهن به کد ملی 005552XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 29/12/1393 مورد تصویب قرارگرفت. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید. / ش 940726XXXX68247 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیارد ریال منقسم به 2500000 سهم 200000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده، افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. ش 940625XXXX32525 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 حیدر میزبان به شماره ملی 005999XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمد میزبان به شماره ملی 005999XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، مصطفی میزبان به شماره ملی 044011XXXX به سمت عضو هیت مدیره و حامد میزبان به شماره ملی 044055XXXX به سمت عضو هییت مدیره و ساسان عظیمی انارکی به شماره ملی 003996XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل، چک، سفته بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق و ضمانتنامه های بانکی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940625XXXX81500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حیدر میزبان بشماره ملی 005999XXXX ، محمد میزبان بشماره ملی 005999XXXX ، مصطفی میزبان بشماره ملی 044011XXXX و حامد میزبان بشماره ملی 044055XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 940625XXXX50641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/01:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/93 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 ـ ترازنامه سال مالی 92 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) محمدرضا بیات سرمدی بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 1856380 رییس ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/11:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/8/92 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 حیدر میزبان با کد ملی 005999XXXX به سمت رییس هییت مدیره محمد میزبان با کد ملی 005999XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مصطفی میزبان با کد ملی 044011XXXX عضو هییت مدیره ساسان عظیمی با کد ملی 003996XXXX به عنوان مدیر عامل (خارج از سهامداران) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا رییس هییت مدیره و یا نایب رییس به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1728387 ثبت اسناد و املاک ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/31:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/4/92 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی 1391 مورد تصویب قرار گرفت. 2 موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی محمدرضا بیات سرمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 1677186 ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 18/4/91 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. 1 ـ ترازنامه سال مالی 1390 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ـ مسعود شیرازیان حسابدار رسمی , ایرج آذرپور به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/90 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. 1 ـ مسعود شیرازیان به سمت بازرس اصلی و ایرج آذرپور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/8/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 8/8/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حیدر میزبان به شماره ملی 005999XXXX و آقای محمد میزبان به شماره ملی 005999XXXX و آقای مصطفی میزبان به شماره ملی 044011XXXX تا تاریخ 8/8/92 . در تاریخ 5/9/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/8/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حیدر میزبان به شماره ملی 005999XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد میزبان به شماره ملی 005999XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مصطفی میزبان به شماره ملی 044011XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ساسان عظیمی انارکی به شماره ملی 003996XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 8/8/92/2 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان مرکزی واحد ساوه به نشانی جدید استان مرکزی شهر ساوه شهرک صنعتی کاوه انتهای بلوار صنعت گر کدپستی 153163XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گرید. 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 5/9/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/10/1389 تحت شماره 392097 و شناسه ملی 103204XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/10/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید انواع کاغذ و مقوا و تیشو و واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان خیابان دوم پلاک 17 طبقه 2 ـ کدپستی 153163XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به پانصد سهم 000/200 ریالی که تعداد پانصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 003131/201/31 مورخ 17/9/1389 نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حیدر میزبان به شماره ملی 005999XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محمد میزبان به شماره ملی 005999XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای ساسان عظیمی انارکی به شماره ملی 003996XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای رضا ظاهری به شماره ملی 005009XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای مجتبی دانش کهن به شماره ملی 005552XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی