اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1379

شناسه ملی: 10530095098

تاریخ ثبت: 1388/05/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

آدرس: و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 میثم خلیفه به شماره ملی 2360037420 و

کد پستی: 7337115745

تاریخ تاسیس: 1388/05/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/03/09:

50,100,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/04:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/04/1398 بموجب مجوز شماره 62668/98 - 11/4/98 اداره تعاون کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میثم خلیفه به شماره ملی 236003XXXX و علی جعفری گیشین به شماره ملی 299396XXXX و محمود ارجمند به شماره ملی 351000XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و فرشته خلیفه به شماره ملی 236021XXXX و معصومه شفیعی سیف آبادی به شماره 236063XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند - آقای علی اکبر خلیفه به شماره ملی 237094XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر خلیفه به شماره ملی 237094XXXX به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980424XXXX18709 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1398 بموجب مجوز شماره 62668/98 - 11/4/98 اداره تعاون کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای میثم خلیفه به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمود ارجمند به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی جعفری گیشین به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند * آقای میثم خلیفه به شماره ملی 236003XXXX به عنوان مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب گردید - کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا ثابت آقای میثم خلیفه مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت با مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد. کلیه نامه های اداری با امضا آقا میثم خلیفه مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت بامهر شرکت معتبر می باشد ش 980424XXXX68787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/03/1396 و نامه شماره 33747/96 مورخ 04/03/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار زیر تعیین گردید: آقای میثم خلیفه به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمود ارجمند به عنــوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی بازیار به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند آقای میثم خلیفه 236003XXXX به عنوان مدیرعامل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید. 2 - کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا ثابت آقای میثم خلیفه مدیرعامل و رییس هییت مدیره شرکت با مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد.کلیه نامه های اداری با امضا آقا میثم خلیفه مدیرعامل و رییس هییت مدیره شرکت بامهر شرکت معتبر می باشد. ش 960310XXXX95441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/03/1396 و نامه شماره 33747/96 مورخ 04/03/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میثم خلیفه و علی بازیار و محمود ارجمند به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و فرشته خلیفه و فاطمه خلیفه به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 2 - علی اکبر خلیفه و علی اصغر خلیفه به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 960310XXXX01200 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میثم خلیفه وعلی بازیار و حسنعلی کریمی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و فرشته خلیفه و فاطمه خلیفه به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ علی اکبر خلیفه و علی اصغر خلیفه به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 950323XXXX10645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا اصلی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای میثم خلیفه به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حسنعلی کریمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی بازیار به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند آقای میثم خلیفه به عنوان مدیرعامل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا ثابت آقای میثم خلیفه مدیرعامل و رییس هییت مدیره شرکت با مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد و کلیه نامه های اداری با امضا آقا میثم خلیفه مدیرعامل و رییس هییت مدیره شرکت بامهر شرکت معتبر یباشد. ش 950323XXXX78527 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا اصلی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای میثم خلیفه به عنوان رییس هییت مدیره ومدیرعامل و خانم زینب ارجمند به عنــوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی بازیار به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا ثابت آقای میثم خلیفه مدیرعامل و رییس هییت مدیره شرکت با مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد وکلیه نامه های اداری با امضا آقا میثم خلیفه مدیرعامل و رییس هییت مدیره شرکت بامهر شرکت معتبر میباشد. ش 950212XXXX58421 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میثم خلیفه و علی بازیار و زینب ارجمند به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و فرشته خلیفه و فاطمه خلیفه به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ علی اکبر خلیفه و علی اصغر خلیفه به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 950212XXXX07450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 37 تبصره تصویب گردید. ش 950212XXXX60551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: چراغعلی خلیفه فرشته خلیفه به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تعداد سهام شرکت از 35 سهم به 167 سهم بانام افزایش یافت. سرمایه شرکت از 10500000 ریال به 50100000 ریال افزایش یافت. ش 941013XXXX00551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/07:

برابر صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 13/7/92 و باستناد نامه شماره 486 ک 92 ـ 11/8/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کازرون تصمیماتی بشرح ذیل حاصل گردید: 1 ـ نام شرکت از نام قبلی خدماتی تاسیساتی پانصد و شصت پیرمهلت به نام جدید خلیج فارس گستر کازرون تغییر یافت و بدین طریق ماده مربوط به اساسنامه بشرح فوق اصلاح میگردد. 2 ـ فرشته خلیفه به شماره ملی 236021XXXX و کدپستی 733711XXXX و چراغعلی خلیفه به شماره ملی 547966XXXX و کدپستی 733711XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 ـ میثم خلیفه به شماره ملی 236003XXXX و کدپستی 733711XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و علی اصغر خلیفه به شماره ملی 237094XXXX و کدپستی 733711XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و علی اکبر خلیفه به شماره ملی 237094XXXX و کدپستی 733711XXXX به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و میثم خلیفه با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شد و حق امضای کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهد آور مالی و بانکی با امضا ثابت میثم خلیفه و مهر شرکت معتبر میباشد ضمنا فاطمه خلیفه به شماره ملی 237251XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. ش 460810XXXX780009XXXX سرپرست ثبت اسناد و املاک کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه واساسنامه شرکت تعاونی خدماتی تاسیس اتی برق رسانی 560 پیر مهلت که به استناد نامه شماره 123797 ت ک 24/4/88 اداره محترم تعاون شهرستان کازرون در مورخ 4/5/88 ذیل شماره 1379 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر در مورخ 4/5/88 تکمیل امضا شده است و در روزنامه رسمی کشور انتشار میابد به شرح ذیل میباشد. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های امور تعمیر و نگهداری امور تاسیس اتی تنظیفا ت فضای سبز امور رستوران و آشپزخانه لوله کشی آب وگاز ، خدمات برق رسانی (قوی ، متوسط ) و کلیه امور مرتبط با اهداف شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین کشور 2 مرکز اصلی و نشانی کامل شرکت: کازرون روستای مشتان کد پستی 733711XXXX 3 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود است . 4 سرمایه شرکت: 10500000 ریال نقدی می باشد که به 35 سهم با نام سیصد هزار ریالی تقسیم می شود که مبلغ 3500000 ریال آن به حسا به شماره 7/727 نزد صندوق تعاون کشور شعبه مرکزی واریز و پرداخت 7000000 ریال بقیه در تعهد سهامداران میباشد. 5 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: میثم خلیفه به عنوان رییس هییت مدیره و علی اصغر خلیفه به عنوان نایب رییس هییت مدیره وعلی اکبر خلیفه به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند ومیثم خلیفه با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور و مالی وبانکی با امضا علی اصغر خلیفه و میثم خلیفه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا میثم خلیفه و مهر شرکت معتبر است ضمنا فاطمه خلیفه به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 6 بازرسان شرکت: فرشته خلیفه به عنوان بازرس اصلی وچراغعلی خلیفه به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال میباشد. 7 محل شعبه شرکت: ندارد. 8 اساسنامه شرکت: در 66 ماده و 43 تبصره مورد تصویب مجمع عمومی مورخ 4/4/88 قرار گرفت. رییس ثبت اسناد کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی