اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5113

شناسه ملی: 10480118516

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

آدرس: سمنان شهرک صنعتی شرق میدان نبوت بلوار کارفرمایان جنوبی خیابان صنعت چهار به

کد پستی: 3535175971

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/28:

7,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به استان سمنان، شهرستان سمنان، بخش مرکزی، دهستان حومه، آبادی شهرک صنعتی شرق، محله شهرک صنعتی شرق، خیابان صنعت، خیابان صنعت 4 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی: 353516XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . ش 980631XXXX62848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شماره ثبت 2349 و با شناسه ملی 108618XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی 101035XXXX0 و شماره ثبت 22018 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.پس از قرایت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای دوره منتهی به 1397 . 12 . 29 مورد تصویب قرار گرفت .روزنامه کثیرالانتشار پیام استان سمنان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش 980416XXXX94386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/25:

آگهی تغییرات شرکت دانا فولاد سمنان(سهامی خاص)به شماره ثبت 5113 و شناسه ملی 104801XXXX6 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به درخواست شرکت آتیه فولاد نقش جهان (به شماره ثبت 29905 و به شناسه ملی 102605XXXX7 ) و ارایه حکم نمایندگی ، آقای محسن کلاهدوز به کد ملی 119911XXXX ، به عنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسات هییت مدیره و امضای اوراق مربوطه شرکت دانا فولاد سمنان انتخاب گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/25:

آگهی تغییرات شرکت دانا فولاد سمنان(سهامی خاص)به شماره ثبت 5113 و شناسه ملی 104801XXXX6 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به درخواست شرکت آتیه فولاد نقش جهان (به شماره ثبت 29905 و به شناسه ملی 102605XXXX7 ) و ارایه حکم نمایندگی ، آقای محسن کلاهدوز به کد ملی 119911XXXX ، به عنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسات هییت مدیره و امضای اوراق مربوطه شرکت دانا فولاد سمنان انتخاب گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/25:

آگهی تغییرات شرکت دانا فولاد سمنان(سهامی خاص)به شماره ثبت 5113 و شناسه ملی 104801XXXX6 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به درخواست شرکت آتیه فولاد نقش جهان (به شماره ثبت 29905 و به شناسه ملی 102605XXXX7 ) و ارایه حکم نمایندگی ، آقای محسن کلاهدوز به کد ملی 119911XXXX ، به عنوان نماینده این شرکت جهت حضور در جلسات هییت مدیره و امضای اوراق مربوطه شرکت دانا فولاد سمنان انتخاب گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آتیه فولاد نقش جهان (به شماره ثبت 29905 و به شناسه ملی 102605XXXX7 به نمایندگی آقای عزت اله دوروش به کد ملی 191132XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ شرکت فولاد گستران هرمزگان (به شماره ثبت 10804 و به شناسه ملی 108001XXXX8 به نمایندگی آقای سیدمحمدرضا شفیعی جندقی به کد ملی 006249XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای محمدرضا همتی به کد ملی 005645XXXX به سمت عضو هییت مدیره اعضای هییت مدیره آقای سعید اعرابی جشوقانی به شماره ملی 565957XXXX به سمت مدیرعامل و خارج از هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب نمودند و ایشان مجری مصوبات هییت مدیره می باشد هییت مدیره کلیه اختیارات مربوط به بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت را به آقای سعید اعرابی جشوقانی (مدیرعامل شرکت) تفویض نمود و مقرر شد با هماهنگی هییت مدیره در اینگونه موارد اقدام نماید کلیه چکها و قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و یا با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات نیز با امضا مدیرعامل شرکت و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970702XXXX75855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق(حسابداران رسمی) به شماره ثبت 508 با شناسه ملی 102601XXXX0 (آقای سیدمنصور یزدانیان به کد ملی 129115XXXX ) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شماره ثبت 2349 و با شناسه ملی 108618XXXX0 (به نمایندگی آقای اکبر هاشمیان به کد ملی 119910XXXX ) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پس از قرایت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای دوره منتهی به 1396 . 12 . 29 مورد تصویب قرار گرفت. شرکتهای آتیه فولاد نقش جهان به شناسه ملی 102605XXXX7 (به نمایندگی عزت اله دوروش به شماره ملی 191132XXXX ) ، فولاد گستران هرمزگان به شناسه ملی 108001XXXX8 (به نمایندگی سیدمحمدرضا شفیعی جندقی به شماره ملی 006249XXXX ) و آقای محمدرضا همتی به کد ملی 005645XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار پیام استان سمنان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش 970702XXXX58913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از قرایت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای دوره منتهی به 1395 . 12 . 30 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق(حسابداران رسمی) به شماره ثبت 508 با شناسه ملی 102601XXXX به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شماره ثبت 2349 و با شناسه ملی 108618XXXX0 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار پیام استان سمنان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش 960508XXXX09398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت آتیه فولاد نقش جهان (به شماره ثبت 29905 و به شناسه ملی 102605XXXX7 به نمایندگی آقای عزت اله دوروش به کد ملی 191132XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره ـ شرکت فولاد گستر ان هرمزگان(به شماره ثبت 10804 و به شناسه ملی 108001XXXX8 به نمایندگی آقای احمد کریمی پور به کد ملی 128781XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محمدرضا همتی به کد ملی 005645XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سعید اعرابی جشوقانی به کد ملی 565957XXXX به عنوان مدیرعامل(خارج از هییت مدیره) برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه چکها و قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و یا با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات نیز با امضا مدیرعامل شرکت و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950427XXXX42479 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آتیه فولاد نقش جهان به شناسه ملی 102605XXXX7 ، فولاد گستران هرمزگان به شناسه ملی 108001XXXX8 و آقای محمدرضا همتی به شماره ملی 005645XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب مجمع رسید. 3 ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی 102601XXXX به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا با شناسه ملی 108618XXXX0 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950427XXXX14494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: همچنین بخشی از وظایف هییت مدیره که به منظور تسهیل در امور، به مدیرعامل تفویض می گردد به شرح زیر می باشد. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. انجام عقود اجاره به شرط تملیک تا سقف اختیارات مقرر در آیین نامه معاملات. تدوین آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هییت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی تنظیم بودجه برای اداره کردن شرکت و ارایه به هییت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تعهد، ظهر نویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به منظور حدود اختیارات مندرج در آیین نامه معاملات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور درماده( 2 ) این اساس نامه تا سقف اختیارات مقرر آیین نامه معاملات. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب پیشه و تجارت (سرقفلی)پس از اخذ موافقت هییت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هییت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها تا سقف اختیارات مقرر در آیین نامه معاملات. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات مالی واعتباری و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی با توجه به نیاز شرکت که متقاضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً تا سقف اختیارات آیین نامه معاملات. ـ کلیه اسناد واوراق بهاداروبانکی با امضامدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضارییس هییت و یکی از اعضای هییت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد. ش 930917XXXX86805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی سال 1393 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا با شناسه ملی 102601XXXX6 به سمت بازرس اصلی و حسابرس موسسه حسابرسی آیین تراز آریا با شناسه ملی 108618XXXX0 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940424XXXX65877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی سمنان به آدرس سمنان شهرک صنعتی شرق میدان نبوت بلوار کارفرمایان جنوبی خیابان صنعت چهار به کدپستی 353517XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 931219XXXX67156 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبت 29905 و شناسه 102605XXXX7 و به نمایندگی عزت اله دوروش به شماره ملی 191132XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ شرکت فولاد گستران هرمزگان (به شماره ثبت 10804 و شناسه ملی 108001XXXX8 به نمایندگی احمد کریمی پور به شماره ملی 128781XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ محمودرضا مقیمی به شماره ملی 456942XXXX به سمت عضو هییت مدیره اعضای هییت مدیره آقای سعید اعرابی جشوقانی را به عنوان مدیرعامل و خارج از هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب نمودند و ایشان مجری مصوبات هییت مدیره می باشند. کلیه چکها و قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و یا امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات نیز با امضا مدیرعامل شرکت و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 367910XXXX114061XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به 29/12/1393 به تصویب مجمع رسید. ـ موسسه حسابرسی اندیشه گران پویا به سمت بازرس اصلی و حسابرسی و آقای فرشید محبی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه همشهری جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید. ـ مقرر گردید شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبت 29905 و شناسه ملی 102605XXXX7 ، شرکت فولاد گستران هرمزگان به شماره ثبت 10804 و شناسه ملی 108001XXXX8 و آقای محمودرضا مقیمی به شماره ملی 456942XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 367910XXXX114057XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره از چهار به سه تغییر یابد و در نتیجه ماده 31 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. ش 367910XXXX114061XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت آتیه فولاد نقش جهان (به شماره ثبت 29905 و شناسه ملی 102605XXXX7 و به نمایندگی عزت اله دوروش به شماره ملی 191132XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره ـ شرکت فولاد گستران هرمزگان (به شماره ثبت 10804 و شناسه ملی 108001XXXX8 به نمایندگی احمد کریمی پور به شماره ملی 128781XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ محمودرضا مقیمی به شماره ملی 456942XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای سعید اعرابی به عنوان مدیرعامل خارج از هییت مدیره به شماره ملی 565957XXXX تا تاریخ 25/02/1393 انتخاب شدند. 2 ـ کلیه چک ها و قراردادها اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات نیز با امضای مدیرعامل شرکت و یا امضای مدیرعامل شرکت و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 367910XXXX113736XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آتیه فولاد نقش جهان (به شماره ثبت 29905 و شناسه ملی 102605XXXX7 و به نمایندگی عزت اله دوروش به شماره ملی 191132XXXX ) شرکت فولاد گستران هرمزگان (به شماره ثبت 10804 و شناسه ملی 108001XXXX8 به نمایندگی احمد کریمی پور به شماره ملی 128781XXXX ) و محمود رضا مقیمی به شماره ملی 456942XXXX به سمت اعضای هییت مدیره تا تاریخ 25/02/1393 انتخاب گردیدند. ش 367910XXXX113736XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/02:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 7000000 ریال بمبلغ 2XXXXXXXX00 ریال منقسم به بیست میلیون سهم با نام که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی و انتقال سود تقسیم نشده پرداخت گردیده افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 76/39000/463 مورخ 27/04/1392 بانک تجارت شعبه مرکزی سمنان مبلغ 52XXXXXXXX ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 25/06/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت ش 367910XXXX112949XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/05:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 28/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمودرضا مقیمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا همتی به سمت عضو هییت مدیره و شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر محمد مستاجران و آقای امیر محمد مستاجران به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا معماری (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 25/02/1393 2 اختیارات هییت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و یا نایب رییس و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 05/03/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت ش 367910XXXX112254XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 20/04/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ـ موسسه حسابرسی آیین تراز اریا با نمایندگی آقای اصغر حمصیان اتفاق به عنوان بازرس اصلی. آقای اکبر هاشمیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 3 ـ اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای محمود رضا مقیمی و آقای امیر خوشرو و شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص بشماره ثبت 29905 با نمایندگی آقای امیر محمد مستاجران تا تاریخ 16/01/1391 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود رضا مقیمی بسمت رییس هییت مدیره و آقای امیر خوشرو بسمت عضو هییت مدیره و شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر محمد مستاجران بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حبیب اله عشقی نیا(خارج از اعضا هییت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ 16/01/1391 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و یا نایب رییس و در غیاب مدیرعامل باامضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 25/05/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره شرکت مزبور در تاریخ 16/1/89 که مورخ 16/1/89 به این اداره ارسال گردید. 1 ـ آقای امیر خشرو، محمود رضا مقیمی و شرکت اتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص به نمایندگی آقای امیر محمد مستاجران بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای محمود رضا مقیمی بسمت رییس هییت مدیره، شرکت اتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص به نمایندگی امیر محمد مستاجران بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای خوشرو بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 3 ـ کلیه چکها و قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 14/6/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی ایین تراز اریا با نمایندگی آقای اصغر حمصیان اتفاق به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر هاشمیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای محمودرضا مقیمی و آقای امیر خشرو و آقای محمدرضا همتی و شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت 29905 با نمایندگی آقای علیرضا ملکی تا تاریخ 26/12/1388/4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر خشرو به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمودرضا مقیمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا همتی به سمت عضو هییت مدیره و شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا ملکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیر خشرو به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 14/12/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/1/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمودرضا مقیمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا همتی به سمت عضو هییت مدیره و شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر خوشرو به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیر خوشرو به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تا تاریخ 26/12/1388/2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل مجتمعاً با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 13/2/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/1/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: امیرخوشرو و آقای محمودرضا مقیمی و آقای محمدرضا همتی و شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت 29905 با نمایندگی آقای امیرخوشرو تا تاریخ 26/12/1388 . در تاریخ 13/2/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی