اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2755

شناسه ملی: 10260592803

تاریخ ثبت: 1389/06/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: 1 3 استان اصفهان ، شهر اصفهان شهرستان برخوار شهر حبیب آباد میدان مرکزی جنب مسجد امام صادق

تاریخ تاسیس: 1389/06/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/09:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 9/6/89 تحت شماره 2755 و شناسه ملی 102605XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/6/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: تبلیغ گسترش و تعمیق فرهنگ روح بخش اسلام و تاکید بر آرمانها و ارزشهای معنوی و فرهنگی اسلامی گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی هنری اجتماعی علمی و غیره همگانی و عمومی نمودن تمامی عرصه های فرهنگی و هنری و تحقق آزادی فعالیتهای فرهنگی مردمی زمینه سازی برای حضور فعال جوانان و نیروهای متعهد در عرصه فعالیتهای فرهنگی و هنری و شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان و استفاده از اوقات فراغت جوانان و حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی. ارایه و عرضه فعالیتهای فرهنگی هنری براساس موازین و ضوابط اسلامی و ایجاد جاذبه های فرهنگی و هنری و کانون های پرتحرک و فعال مذهبی اجتماعی و مردمی در مقابله با تهاجم فرهنگی مبتذل استکبار و کفر جهانی. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان، شهر اصفهان شهرستان برخوار شهر حبیب آباد میدان مرکزی جنب مسجد امام صادق پلاک 120 . 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای سید روح اله مومنی حبیب آبادی بسمت رییس هییت امنا. 2 ـ 5 ـ آقای سید جواد مومنی حبیب آبادی بسمت نایب رییس هییت امنا. 3 ـ 5 ـ آقای حسن بیگی بسمت عضو هییت امنا. 4 ـ 5 ـ آقای سید محمد مومنی بسمت عضو هییت امنا. 5 ـ 5 ـ آقای سید احمد مومنی بسمت منشی هییت امنا. 6 ـ 5 ـ آقای سید روح اله مومنی حبیب آبادی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه چکها اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضای آقای سید روح اله مومنی (مدیرعامل موسسه) و آقای سید جواد مومنی (نایب رییس موسسه) و با مهر کانون معتبر خواهد بود و در غیاب هر یک با امضای آقای سید احمد مومنی (منشی) و با مهر کانون معتبر است.. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای کریم نصر اللهی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای سید رسول مومنی حبیب آبادی به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/13:

موسسه فوق در تاریخ 9/6/89 تحت شماره 2755 و شناسه ملی 102605XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/6/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: تبلیغ گسترش و تعمیق فرهنگ روح بخش اسلام و تاکید بر آرمانها و ارزشهای معنوی و فرهنگی اسلامی گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی هنری اجتماعی علمی و غیره همگانی و عمومی نمودن تمامی عرصه های فرهنگی و هنری و تحقق آزادی فعالیتهای فرهنگی مردمی زمینه سازی برای حضور فعال جوانان و نیروهای متعهد در عرصه فعالیتهای فرهنگی و هنری و شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان و استفاده از اوقات فراغت جوانان و حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی. ارایه و عرضه فعالیتهای فرهنگی هنری براساس موازین و ضوابط اسلامی و ایجاد جاذبه های فرهنگی و هنری و کانون های پرتحرک و فعال مذهبی اجتماعی و مردمی در مقابله با تهاجم فرهنگی مبتذل استکبار و کفر جهانی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان اصفهان، شهر اصفهان شهرستان برخوار شهر حبیب آباد میدان مرکزی جنب مسجد امام صادق پلاک 120/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 آقای سید روح اله مومنی حبیب آبادی به سمت رییس هییت امنا. 2 5 آقای سید جواد مومنی حبیب آبادی به سمت نایب رییس هییت امنا. 3 5 آقای حسن بیگی به سمت عضو هییت امنا. 4 5 آقای سید محمد مومنی به سمت عضو هییت امنا. 5 5 آقای سید احمد مومنی به سمت منشی هییت امنا. 6 5 آقای سید روح اله مومنی حبیب آبادی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه چکها اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضای آقای سید روح اله مومنی ( مدیر عامل موسسه) و آقای سید جواد مومنی (نایب رییس موسسه) و با مهر کانون معتبر خواهد بود و در غیاب هر یک با امضای آقای سید احمد مومنی (منشی) و با مهر کانون معتبر است.. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای کریم نصر اللهی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای سید رسول مومنی حبیب آبادی به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی