اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 265

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/87 و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - ترازنامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد شرکت سال 1385 و 1386 تصویب گردید. 2 -آقای سید محمد مهدی مدرس سریزدی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد سراج به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 -روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/04/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/86 واصل گردید: 1 آقای سید محمدمهدی مدرس سریزدی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد سراج به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی اکبر توحیدی و محمدرضا توانا و علی توانا. 4 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/4/86 آقای محمدرضا توانا به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی توانا به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر توحیدی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 3/6/83 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقایان حاج غلام عباس توحیدی ومحمدرضا توانا وعلی اکبر توحیدی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. همچنین به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/6/83 آقای حاج غلامعباس توحیدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد رضا توانا به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر توحیدی به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب و حق امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری و اموری که تعهد مالی نداشته باشد به تنهایی با امضا مدیر عامل ومهر شرکت و حق امضا اوراق بهادار ازقبیل چک وسفته و بروات و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبرخواهد بود. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/04/13:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/3/83 ترازنامه و حساب سود و زیان سال 82 مورد تصویب قرار گرفت. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/3/83 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای رضا شیخداد زاده به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمهدی مدرس به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی