اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/12/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/12/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/12/25:

126,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی مسکن کلبه دوستی شماره 3 ماهشهر که در تاریخ 25/12/86 تحت شماره 6712 در این اداره به ثبت رسیده خلاصه اساسنامه و شرکت نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم ذیلا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمانها نقدا و یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیس ات عمومی مورد استفاده مشترک آنان خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضا نقدا و یا به اقساط و بقیه موضوع بشرح برگ الحاقی به ماده 3 اساسنامه و تبصره های ذیل آن خواهد بود. 2 مرکز اصلی شرکت: ماهشهر سازمان بهزیستی ماهشهر. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 5 سال. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/126 ریال منقسم به 21 سهم 000/000/6 ریالی که مبلغ 000/000/42 ریال آن نقدا برابر گواهی مورخ 18/9/86 صندوق ماهشهر به حساب جاری شماره 4/718 واریز و بقیه در تعهد کلیه اعضا می باشد. 5 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند محمدپور محمدمطوری به سمت رییس هییت مدیره و سهام معاوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و فاطمه مسکین به سمت منشی و رحیم نژادفرج اشرفی به سمت عضو علی البدل کلا برای مدت 3 سال و حمید شعبانی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا محمدپور محمدمطوری رییس هییت مدیره و حمید شعبانی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا حمید شعبانی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر باشد. 6 میزان سهام شرکا: هر کدام یک سهم و هر سهم معادل 000/000/6 ریال باشد. 7 بازرسان اصلی و علی البدل: 1 حمید شعبانی به سمت بازرس اصلی 2 محمدپور محمدمطوری به سمت بازرس علی البدل کلا برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه که مشتمل بر 5 اصل و 28 ماده و 21 تبصره می باشد مورد تصویب اعضا حاضر در جلسه مجمع قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی