اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 22775

شناسه ملی: 10260435952

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 8173774664

آدرس: در اصفهان به نشانی خیابان نظر شرقی کوچه مهرگان کوی سجاد ، پلاک 38 ، مجتمع بهسا ، طبقه 3 ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/25:

2,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1397 موسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر شناسه ملی 102605XXXX8 بسمت بازرس اصلی و آرزو نیلفروشان دردشتی کد ملی 006727XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 971225XXXX32887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/1397 سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از یک میلیاردریال به هشت میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: * ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ هشت میلیارد ریال نقدی است که به هشت میلیون سهم بانام عادی یکهزار ریالی بانام عادی منقسم گردیده است. ش 971124XXXX28278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/10/1397 آرزو نیلفروشان دردشتی به شماره ملی 006727XXXX به سمت بازرس اصلی ـ فاطمه معتمدی آدرمنابادی به شماره ملی 660952XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 971113XXXX61235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/10/1397 آرزو نیلفروشان دردشتی به شماره ملی 006727XXXX به سمت بازرس اصلی ـ فاطمه معتمدی آدرمنابادی به شماره ملی 660952XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 971113XXXX61235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمدرضا حسینی به کد ملی 128694XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و محمد واثقی به کد ملی 128567XXXX به عنوان مدیرعامل و مینا نیک خواه به کد ملی 181713XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . محمد واثقی مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هییت مدیره است . ش 970801XXXX00423 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد رضا حسینی به کد ملی 128694XXXX و محمد واثقی به کد ملی 128567XXXX و مینا نیک خواه به کد ملی 181713XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند ش 970801XXXX19813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/02/1397 و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/01/97 سرمایه شرکت از محل واریز نقدی (به استناد گواهی شماره 7/9238 مورخ 4/2/1397 بانک ملت شعبه چهار راه هشت بهشت اصفهان) و صدور سهام جدید از مبلغ پانصد میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: * ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم هزار ریالی بانام عادی که تماماً پرداخت شده می باشد. ش 970210XXXX60431 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آگاه تر از مدبر به شناسه ملی 102605XXXX8 به عنوان بازرس اصلی شرکت و خانم آرزو نیلفروشان دردشتی به شماره ملی 006727XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970202XXXX55302 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1395 و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/9/1395 سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال از محل واریز نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: * ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به پانصد هزار سهم هزار ریالی بانام عادی که تماماً پرداخت شده می باشد. ش 951019XXXX39480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/08/1395 آقای سید محمدرضا حسینی به کد ملی 128694XXXX به عنوان رییس هییت مدیره، آقای محمد واثقی به کد ملی 128567XXXX به عنوان مدیرعامل و خانم مینا نیک خواه به کد ملی 181713XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. ش 951019XXXX56555 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد رضا حسینی کد ملی 128694XXXX و محمد واثقی کد ملی 128567XXXX و مینا نیک خواه کد ملی 181713XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. آرزو نیلفروشان دردشتی کد ملی 006727XXXX و فاطمه معتمدی آدرمنابادی کد ملی 660952XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951011XXXX18813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/05/1393 مرکز اصلی شرکت در اصفهان به نشانی خیابان نظر شرقی کوچه مهرگان کوی سجاد، پلاک 38 ، مجتمع بهسا، طبقه 3 ، کدپستی 817377XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 101500XXXX114735XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/07:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/11/91 سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/200 ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/200 ریال نقدی است که به 000/200 سهم 000/1 ریالی بانام عادی منقسم شده و تماما طی گواهی شماره 92387 مورخ 25/11/91 بانک ملت شعبه هشت بهشت پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 7/12/91 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114556XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/13:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 27/10/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای سید محمدرضا حسینی به کد ملی 128694XXXX کدپستی 819663XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم مینا نیک خواه به کد ملی 181713XXXX کدپستی 831463XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد واثقی به کد ملی 128567XXXX کدپستی 831463XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیر عامل باتفاق رییس یا نایب رییس هییت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. خانم آرزو نیلفروشان دردشتی به کد ملی 006727XXXX و کدپستی 816985XXXX خانم فاطمه معتمدی به کد ملی 660952XXXX و کدپستی 814998XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 2/11/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/22:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 27/7/1390 که در تاریخ 22/9/90 به این اداره واصل گردید تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 آقای سید محمدرضا حسینی به کد ملی 128694XXXX و کدپستی 819663XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم مینا نیک خواه به کد ملی 181713XXXX و کدپستی 831463XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد واثقی به کد ملی 128567XXXX و کدپستی 831463XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل باتفاق رییس یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد 2 خانم آرزو نیلفروشان دردشتی به کد ملی 006727XXXX و کدپستی 816985XXXX و خانم فاطمه معتمدی به کد ملی 660952XXXX و کدپستی 814998XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ 22/9/1390 تکمیل گردید رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/8/88 کلیه سهام بی نام شرکت به بانام تبدیل و ماده 5 اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ دو میلیون ریال منقسم به دو هزار سهم با نام هر یک به ارزش یک هزار ریال می باشد که 35 % آن نقداً پرداخت و بقیه تعهدی است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 11/8/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 27/7/88 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 ـ آقایان سید محمدرضا حسینی و محمد واثقی و خانم مینا نیک خواه به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و خانم ها آرزو نیلفروشان و فاطمه معتمدی بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای سید محمدرضا حسینی را به سمت رییس هییت مدیره خانم مینا نیک خواه را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد واثقی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 29/7/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی