اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1179

شناسه ملی: 10980061335

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 4871713491

آدرس: شکرت از آدرس بندر گز خیابان امام خمینی شهرک فرهنگیان فاز 3

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/07/11:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شعبه شرکت در گرگان به آدرس استان گلستان، شهرستان گرگان، بخش مرکزی، شهر گرگان، محله کوی رفیعی، کوچه فلسفی 2 ]شهید کبیری قدس 10 [، کوچه قدس 14 ]شهید هانی صیدانلو[، طبقه همکف کدپستی: 491773XXXX تاسیس گردید و محمد شبانی به شماره ملی 211030XXXX به سمت مدیر این شعبه برای مدت دو سال انتخاب گردید. ش 981110XXXX89101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد شبانی به شماره ملی 211030XXXX و علی سقایی به شماره ملی 224983XXXX و محسن شاهکویی نژاد به شماره ملی 212270XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.عبدالحمید کریمی دماوندی به شماره ملی 224980XXXX به سمت بازرس اصلی و محمدرضا رویین فر به شماره ملی 224980XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ش 981026XXXX70595 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 آقای محمد شبانی به شماره ملی 211030XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل 2 آقای علی سقایی به شماره ملی 224983XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 آقای محسن شاهکویی نژاد به شماره ملی 212270XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد آقای محمد شبانی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981026XXXX29488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید کریمی دماوندی به شماره ملی 224980XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا رویین فر به شماره ملی 224980XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 981016XXXX37174 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال (منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی) به مبلغ 000/030/1 ریال منقسم به 103 سهم 000/10 ریالی با نام از محل نقدی طی گواهی بانکی به شماره 635 از بانک ملت در تاریخ 11/07/1397 افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 970722XXXX90442 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره عبارتند از:ـ آقای محمد شبانی به شماره ملی 211030XXXX و آقای علی سقایی به شماره ملی 224983XXXX ـ آقای محسن شاهکویی نژاد به شماره ملی 212270XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970722XXXX62835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای محمد شبانی به شماره ملی 211030XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی سقایی به شماره ملی 224983XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وـ آقای محسن شاهکویی نژاد به شماره ملی 212270XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد آقای مومن حق جو به شماره ملی 224981XXXX (احدی از سهامداران) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970722XXXX14235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/28:

به استنادصورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای محمد شبانی به شماره ملی 211030XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای علی سقایی به شماره ملی 224983XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای موُمن حق جو به شماره ملی 224981XXXX به عنوان مدیرعامل وعضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 941128XXXX32909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/28:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1392 مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای موُمن حق جو به شماره ملی 224981XXXX و آقای محمد شبانی به شماره ملی 211030XXXX وـ آقای علی سقایی به شماره ملی 224983XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - آقای عبدالمجید کریمی دماوندی به شماره ملی 224980XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا رویین فر به شماره ملی 224980XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 941128XXXX88476 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره شرکت آسایش پیمان هیرکان بشماره ثبت 1179 مورخ 30/2/1390 که در تاریخ 31/2/1390 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل حاصل گردید. تغیی ماده 1 اساسنامه نام شرکت از شرکت تاسیساتی آسایش پیمان هیرکان به هیراد صنعت شمال تغییر یافت. تغییر ماده 4 اساسنامه محل شکرت از آدرس بندر گز خیابان امام خمینی شهرک فرهنگیان فاز 3 کدپستی 487171XXXX به آدرس بندر گز خیابان امام خمینی ابتدای خیابان انقلاب 23 کدپستی 487183XXXX تغییر یافت. روزنامه کثیرالانتشار ترنم سبز جهت درج آگهی های این شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک بندرگز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره شرکت آسایش پیمان هیرکان بشماره ثبت 1179 مورخ 29/11/89 که در تاریخ 30/11/89 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل حاصل گردید: آقای هومن کریمی دماوندی با واگذاری سه سهم از سهام خود به خانم سیده مطهره حسینی کلبادی تعداد سهام خود را به 27 سهم کاهش و از هییت مدیره شرکت خارج گردید. آقای عبدالحمید کریمی دماوندی به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره، خانم فاطمه زهرا بهرامی فرد به عنوان نایب رییس هییت مدیره، خانم سیده مطهره حسینی کلبادی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد رسمی تعهدآور بانکی قراردادها اوراق بهادار بامضای منفرد آقای عبدالحمید کریمی دماوندی به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اسناد عادی و مکاتبات اداری بامضای هریک از اعضای هییت مدیره معتبر خواهد بود. روزنامه کثیرالانتشار همزیستی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک بندر گز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی