اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 6581

شناسه ملی: 10860729255

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منصورحزباوی به شماره ملی 175061XXXX و منصور میاحی به شماره ملی 198772XXXX و عباس نبهانی به شماره ملی 181947XXXX و غلامرضاعلی دادی به شماره ملی 188025XXXX و کاظم باوی به شماره ملی 175484XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و احمدعقبا به شماره ملی 175543XXXX به عنوان عضوعلی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیند. عبدالوهاب نیسی به شماره ملی 175087XXXX به عنوان بازرس اصلی و غلامرضاعیوض زاده آراللوی کوچک به شماره ملی 175428XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970905XXXX61249 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: منصور حزباوی به شماره ملی 175061XXXX رییس هییت مدیره و منصور میاحی به شماره ملی 198772XXXX نایب رییس هییت مدیره و عباس نبهانی به شماره ملی 181947XXXX منشی هییت مدیره کلیه اسنادمالی و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات ،قراردادها وعقود اسلامی باامضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد. ش 970905XXXX29491 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی