اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 337045

شناسه ملی: 10103773696

تاریخ ثبت: 1387/09/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: نشانی قبلی به استان تهران منطقه 11 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله میدان شهدا خیابان شهید سعید کاظمی خیابان مجاهدین اسلام پلاک 93 طبقه چهارم واحد 22

کد پستی: 1154866453

تاریخ تاسیس: 1387/09/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/09/23:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/16:

آگهی تغییرات شرکت کوثر سنگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 1110 و شناسه ملی 101037XXXX6 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 مجتبی شاه وردی به شماره ملی 056989XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، روح الله شاه وردی به شماره ملی 056000XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی شاه وردی به شماره ملی 056994XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - 2 کلیه اوراق واسناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات وقرادادها وعقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به استان تهران - منطقه 11 - شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- محله میدان شهدا - خیابان شهید سعید کاظمی - خیابان مجاهدین اسلام - پلاک 93 - طبقه چهارم - واحد 22 -کد پستی 115486XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ./

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان مرکزی- شهرستان محلات- شهرک صنعتی ارقده- اولین بلوار سمت راست- اقاقیا غربی-کدپستی: 378713XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940406XXXX17790 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای مجتبی شاه وردی کد ملی 056989403 و آقای علی شاه وردی کد ملی 056994XXXX و آقای روح اله شاه وردی کد ملی 056000XXXX انتخاب گردیدند. آقای جمال بهرامی ترابی دارای کد ملی: 056965XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم فرزانه بهرامی ترابی دارای کد ملی: 056975XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . پ 940326XXXX83951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بقرار ذیل: آقای مجتبی شاه وردی 056989403 بسمت رییس هییت مدیره و آقای علی شاه وردی 056994XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای روح اله شاه وردی 056000XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ 940327XXXX28154 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 08/12/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی شاه وردی به شماره ملی 056989XXXX و آقای روح اله شاه وردی به شماره ملی 056000XXXX و آقای علی شاه وردی به شماره ملی 056994XXXX تا تاریخ 08/12/1393 2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی شاه وردی به شماره ملی 056989XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای روح اله شاه وردی به شماره ملی 056000XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی شاه وردی به شماره ملی 056994XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی شاه وردی به شماره ملی 056994XXXX به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و عقود اسلامی و قرارداد به امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت به تنهایی معتبر می باشد و نامه های عادی به امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 26/01/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1630822 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ مجاهدین اسلامی ایستگاه بهنام پ 93 واحد 22 کدپستی 115486XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ 19/9/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی شاه وردی به شماره ملی 056989XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی شاه وردی به شماره ملی 056994XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای روح اله شاه وردی به شماره ملی 056000XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجتبی شاه وردی به شماره ملی 056989XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 27/06/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم فرزانه بهرامی ترابی به شماره ملی 056975XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم سمانه موسوی مدنی به شماره ملی 007856XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 01/05/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی شاه وردی به شماره ملی 056989XXXX و آقای علی شاه وردی به شماره ملی 056994XXXX و آقای روح اله شاه وردی به شماره ملی 056000XXXX تا تاریخ 01/05/1393 . در تاریخ 27/06/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/24:

شرکت فوق در تاریخ 23/9/1387 تحت شماره 337045 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/9/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اکتشاف استخراج معادن و فراوری سنگهای ساختمانی پس از اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش صادرات و واردات سنگهای ساختمانی تزیینی و ابزارآلات و ماشین آلات و لوازم معدنی و صنعتی عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج کشور اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکهای دولتی و خصوصی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ اسکندری شمالی نرسیده به فرصت شیرازی پ 42 واحد 4 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 893/025/33 مورخ 17/9/1387 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مجتبی شاه وردی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای علی شاه وردی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای روح اله شاه وردی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مجتبی شاه وردی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد باشد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 11 آقای جمال بهرامی ترابی به عنوان بازرس اصلی 22 خانم فاطمه توکلی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی