اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 24224

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: نشانی تهران خ جلال آل احمد روبروی بانک کشاورزی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/02/08:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/8/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 6/9/1386 و اصل گردید. آقای فرید عتابی به سمت بازرس اصلی و خانم فرنگیس کردی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حبیب اله نادری و خانم عذرا حاجی محمدی به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/8/1386 آقایان حبیب اله نادری بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم عذرا حاجی محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/01/22:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/83 شرکت مزبور که در تاریخ 20/12/83 واصل گردید: آقای سیدعباس افتخارموسوی به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عزیزی تفرشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 16/10/83 شرکت مزبورکه در تاریخ 19/10/83 واصل گردید: ماده 37 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید و تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از دو نفر گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حبیب اله نادری ـ خانم عذرا حاجی محمدی ـ ماده 50 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران ـ خ جلال آل احمد ـ روبروی بانک کشاورزی ـ پ 99 ـ ط اول ـ واحد 3 انتقال یافت. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/10/83 آقای حبیب اله نادری بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم عذرا حاجی محمدی بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/2/83 نوبت دوم سرمایه شرکت از 100000000 ریال به 1XXXXXXXX0 ریال منقسم 10000 سهم 100000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 14/7/83 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/6/82 شرکت مزبور که در تاریخ 7/7/82 واصل گردید: 1 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم شیوا پورمند و خانم عذرا حاجی محمدی و آقای حبیب ا نادری و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/6/82 محل شرکت به تهران خیابان جلال آل ا حمد روبروی بانک کشاورزی پلاک 99 طبقه سوم واحد 8 انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصلاح گردید. 2 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/6/82 خانم شیوا پورمند به سمت رییس هییت مدیره و خانم عذرا حاجی محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حبیب اله نادری به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات بامضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی ع-ادی بطور فوق العاده م-ورخ 4/2/82 شرکت مزبور که در تاریخ 22/2/82 واصل گردید: 1 - آقای فرزاد پای برجا به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم جوادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل آقای ابوالحسن گل محمد خانمها شیوا پورمند عذرا حاج محمدی انتخاب گردیدند. 4 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/2/82 خانم شیوا پورمند به سمت رییس هییت مدیره و خانم عذرا حاج محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و ابوالحسن گل محمد به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مشترک رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات بامضا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی