اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/10:

6,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/11/86 تحت شماره 23126 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/11/86 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تهیه و تامین مسکن برای اعضا 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 5 سال 3 - مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، آبرسان، کوچه حسن، جنب مدرسه شهید نوری، مسجد حضرت ابوالفضل 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/6 ریال می باشد که مبلغ 000/000/6 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 16 مورخ 2/10/86 نزد بانک صندوق تعاون شعبه تبریز پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای فرج اله سیفی نادرگلی به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای محمد حسن اسدزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای یونس جعفری به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای محمد دادگر ترکمبور به سمت عضو هییت مدیره 5 - آقای امامعلی خیری زنجیرآبادی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 6 - آقای مجید نظری اسفنگره به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 7 - آقای عباسعلی نژادیان به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند 8 - آقای عبداله میکاییلی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردید. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای فرج اله سیفی نادرگلی رییس هییت مدیره و محمد حسن اسدزاده نایب رییس هییت مدیره و مجید نظری اسفنگره رییس امور مالی به اتفاق عبداله میکاییلی مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای فرج اله سیفی رییس هییت مدیره و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - آقای احد نژادیان به عنوان بازرس اصلی 2 - آقای رسول کریمی کمالی به عنوان بازرس اصلی 3 - آقای هاتف سکاکی باروق به عنوان بازرس اصلی 4 - آقای اکبر شیری ترکمبور به عنوان بازرس علی البدل 5 - آقای جواد احتشامی ایرانق به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی