اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4280

شناسه ملی: 10780077450

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: استان مرکزی ، شهرستان اراک ، بخش مرکزی ، شهر اراک ، محله شریعتی ، کوچه امید ، خیابان دکترشریعتی ، پلاک 558 ، طبقه اول

کد پستی: 3813143985

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 3 الی 10 نفر تغییر یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. ـ 2 محل شرکت در واحد ثبتی اراک به آدرس استان مرکزی، شهرستان اراک، بخش مرکزی، شهر اراک، محله شریعتی، کوچه (امید)، خیابان دکترشریعتی، پلاک 558 ، طبقه اول , کد پستی 381314XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. ـ 3 موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور خدمات شهری از قبیل جمع آوری دستی و مکانیزه زباله و رفت و روب معابر به صورت دستی و مکانیزه , در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. / ش 980627XXXX72950 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 عباس ملکی نور عینی به شماره ملی 053144XXXX به عنوان بازرس اصلی و سعید محمدی به شماره ملی 053253XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ 2 روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ 3 حمیدرضا مرادی بانه به شماره ملی 053230XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و اکرم مرادیان به شماره ملی 053460XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ولی اله مرادی بانه به شماره ملی 062197XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. / ش 980627XXXX68943 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/10/91 شرکت مذکور که در تاریخ 7/10/91 به این اداره واصل گردیده است: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1390 بتصویب رسید. 2 ـ خانم اکرم مرادیان و آقایان حمیدرضا مرادی بانه و صمد مرادیان به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی و عباس ملکی نورعینی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 4/10/91 : خانم اکرم مرادیان بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای حمیدرضا مرادی بانه بسمت رییس هییت مدیره، آقای صمد مرادیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره، انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر باشد. مسیول ثبت شرکتهای اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تصمیمات شماره 20/90/21369 ـ 23/4/90 تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مندرج در سطر سوم آگهی مذکور 10/12/1389 صحیح می باشد. مسیول ثبت شرکتهای اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/1390 شرکت مذکور که در تاریخ 22/12/1390 به این اداره واصل گردیده است: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1389 بتصویب رسید. 2 ـ خانم اکرم مرادیان و آقایان حمید رضا مرادی بانه و صمد مرادیان به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ موسسه حسابرسی پاکداد به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس ملکی نور عینی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1390 : آقای حمید رضا مرادی بانه بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم اکرم مرادیان بسمت رییس هییت مدیره و آقای صمد مرادیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 10/12/88 شرکت مذکور که در تاریخ 10/3/90 به این اداره واصل گردیده است: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 88 بتصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی پاکداد به عنوان بازرس اصلی و آقای نصرت اله تشخیصی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/7/84 شرکت مذکور که در تاریخ 17/7/84 به این اداره واصل گردیده است. 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 83 به تصویب رسید. 2 - آقایان حمیدرضا مرادی بانه و صمد مرادیان و خانم اکرم مرادیان به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - خانم فایزه مرادی به عنوان بازرس اصلی و آقای امید محمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/7/84 آقای حمیدرضا مرادی بانه به سمت مدیرعامل و خانم اکرم مرادیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای صمد مرادیان به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد و حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی