اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 325915

شناسه ملی: 10103653969

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: تصفیه تهران تقاطع بلوار دریا و پانژاد ک ساحل یکم شرقی پ 28 واحد 6

کد پستی: 1998766177

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/27:

310,002,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/03:

310,002,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و مریم غیاث الدین به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران تقاطع بلوار دریا و پانژاد ک ساحل یکم شرقی پ 28 واحد 6 کدپستی 199876XXXX می باشد. در تاریخ 15/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/4/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد 310002 سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/002/310 ریال منقسم به سیصد و ده هزار و دو سهم 000/1 ریالی که تعداد سیصد و ده هزار و دو سهم آن بانام می باشد. در تاریخ 1/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 3/3/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای کیوان ملک زاده گرجان به شماره ملی 007125XXXX به شماره شناسنامه 4115 تاریخ تولد 16/6/1354 فرزند نصرت با پرداخت مبلغ 000/1 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای امیر جوادی به شماره ملی 006002XXXX به شماره شناسنامه 13447 تاریخ تولد 4/12/1352 فرزند صبری با پرداخت مبلغ 000/000/10 به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای امین کریمی زیندشتی به شماره ملی 280285XXXX به شماره شناسنامه 536 تاریخ تولد 22/2/1362 فرزند جلیل با پرداخت مبلغ 000/1 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/300 ریال به مبلغ 000/002/310 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 2 اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده به تصویب رسید. 2 2 سرمایه شرکت مبلغ 000/002/310 ریال منقسم به سیصد و ده هزار و دو سهم 000/1 ریالی که تعداد سیصد و ده هزار و دو سهم بی نام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. 3 2 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر جوادی به سمت رییس هییت مدیره، خانم مریم غیاث الدین به سمت نایب رییس هییت مدیره،آقای کیوان ملک زاده گرجان به سمت عضو هییت مدیره، آقای سید رضا امیر خلیلی به سمت عضو هییت مدیره، آقای امین کریمی زیندشتی به سمت عضو هییت مدیره، آقای سید رضا امیرخلیلی به سمت مدیر عامل 4 2 کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 2 آقای بابک افشارپاد به عنوان بازرس اصلی، آقای وحید نوروزی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 7/4/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/10/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم غیاث الدین و آقای حسین مخبری و آقای سیدرضا امیرخلیلی. 2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدرضا امیرخلیلی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین مخبری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم غیاث الدین به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدرضا امیرخلیلی به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 15/11/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 6/5/1387 تصمیمات ذیل اتخاذشد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیتها درزمینه خدمات فنی ومهندسی ومشاوره ای و مدیریتی شامل اجرا ساخت طرح محاسبه نظارت فنی مدیریت پروژه و پیمان کنترل پروژه مدیریت طرح مطالعات وبرنامه ریزی در زمینه های عمرانی ساختمانی تاسیس ات برقی ومکانیکی ابنیه انبوه سازی شهرسازی شهرک سازی صنعتی شیمیایی تاسیس ات وتجهیزات آب برق گاز پروژه های سدسازی پلسازی راهسازی فضای سبز آب وفاضلاب ومحوطه سازی کشاورزی معدنی وسازه ای معماری مرمت ونوسازی ومقاوم سازی ومشارکت وسرمایه گذاری احداث ایجاد توسعه تکمیل انواع واحدهای مسکونی اداری تجاری صنعتی و رفاهی و شرکتهای فعال دربخشهای تولید اعم از صنعتی شیمیایی معدنی وکشاورزی و هرگونه فعالیت مجازی که نوعی به فعالیتهای فوق مرتبط باشد انجام مطالعات وبررسیهای اقتصادی فنی مالی ومدیریتی ونظارت فنی وجرای طرحهای سرمایه گذاری وایجادشرکتها وموسسات مطالعاتی فنی ومهندسی واجرایی ذیربط با موضوع و انتقال تکنولوژی فنی روزجهان به داخل کشور بالعکس اخذ وام واعطای نمایندگی داخلی وخارجی ایجاد و احداث شعب درسراسر ایران وجهان واخذ وام وتسهیلات واعتبارات ریالی و ارزی کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی داخلی وخارجی وهرنوع فعالیت مجاز که بطور مستقیم وغیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت در ارتباط بوده و درراستای اهداف شرکت موثر وسودمند باشد ارایه کلیه خدمات مهندسی ترافیک وحمل ونقل شامل امکان سنجی برنامه ریزی طرحهای جامع وطرحهای اصلاحی هندسی طرحهای سامان دهی نصب علایم ایمنی وکنترل واجرای پروژه های عمرانی ترافیکی وسایر موارد مرتبط وخریدوفروش وصادرات و واردات و تهیه وتوزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خصوصا مصالح و ادوات وماشین آلات وتجهیزات مرتبط با موضوع. درتاریخ 23/5/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید وامضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی