اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 451

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/10/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/10/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/10/05:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

اگهی تاسیس شرکت تعاونی 2766 ماشین شویی پاک رخ کامیاران که در تاریخ 5/10/86 در این اداره به ثبت رسیده است خلاصه شرکت نامه و تقاضانامه شرکت تعاونی 2766 ماشین شویی پاک رخ کامیاران که در تاریخ 5/10/86 تحت شماره 451 که در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا و ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 5/10/86 تکمیل گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ موضوع فعالیت شرکت ماشین شویی مکانیزه طبق ماده سه اساسنامه 2 ـ مرکز اصلی شرکت: کامیاران انتهای خیابان انتظام نرسیده به جاده روستای بیار 3 ـ سرمایه شرکت: نقدی و به مبلغ 10500000 ریال که به 14 سهم 750000 ریالی منقسم و مبلغ 3500000 ریالی آن نقدا بحساب جاری شماره 6/223 نزد صندوق تعاون کامیاران واریز و مابقی به مدت دوسال در تعهد اعضا می باشد و هریک از شرکا بطور مساوی دارای 2 سهم می باشد. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 ـ مدیران شرکت: خانم فریبا محمدی بسمت عضو اصلی و رییس هییت مدیره آقای حسین محمدی به سمت عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم محمدی به سمت عضو اصلی و منشی هییت مدیره آقای احمد احمدی به سمت مدیرعامل شرکت خانم طوبی محمدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره که اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیده اند. 6 ـ دارندگان حق امضا:کلیه قراردادهای و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته برات و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره خانم فریبا محمدی به اتفاق مدیرعامل آقای احمد محمدی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و ضمنا اوراق و نامه های عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار است. 7 ـ بازرسان شرکت: خانم برفاب محمدی به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه محمدی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند. 8 ـ هفته نامه سیروان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه رییس ثبت اسناد و املاک کامیاران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی