اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 10936

شناسه ملی: 10240135959

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/10/1395 که طی نامه تاییدیه شماره 26937 مورخه 16/10/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل به این اداره واصل گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای قاسم حسین زاده سمت رییس و حسین آتش بار به سمت نایب رییس و تقی زارع به سمت منشی و اکبر صمدی فرد به سمت مدیرعامل هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای قاسم حسین زاده رییس هییت مدیره به اتفاق آقای اکبر صمدی فرد مدیرعامل تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای اکبر صمدی فرد و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 951224XXXX50436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/18:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 10/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مهدی نیکنام دولق و آقای غلامعلی ضیا چهره از عضو هییت مدیره خارج گردیدند در نتیجه اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای غلامرضا رحمانیان و آقای حسین آتش بار و آقای محمدرضا کریمی به عنوان عضو علی البدل و آقای اکبر صمدی فرد و خانم فاطمه رحیمی درآباد و آقای هوشنگ حبیبی تا تاریخ 22/1/1395/2 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا رحمانیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین آتش بار به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اکبر صمدی فرد به سمت عضو هییت مدیره و خانم فاطمه رحیمی درآباد به سمت عضو هییت مدیره و آقای هوشنگ حبیبی به سمت منشی هییت مدیره و آقای محمد رضا کریمی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای اکبر صمدی فرد به سمت مدیر عامل تا تاریخ 22/1/1394/3 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای آقای غلامرضا رحمانیان رییس هییت مدیره باتفاق اکبر صمدی فرد مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا اکبر صمدی فرد و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. در تاریخ 18/9/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 067670XXXX112329XXXX مسیول ثبت شرکت های واحد ثبتی اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی