اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1899

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/08/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/08/30

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 2/2/88 و هییت مدیره مورخ 3/2/88 شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 نسبت به انتخاب یک نفر عضو اصلی هییت مدیره و یک نفر عضو علی البدل رای گیری بعمل آمد که در نتیجه آقای علی ملای کهنه سرا به عنوان عضو اصلی و خانم طاهره ملای کهنه سرا به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند که آقای علی ملای کهنه سرا به عنوان رییس، حسین ملای کهنه سرا به عنوان نایب رییس و خانم فاطمه ملای کهنه سرا به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و آقای حسین ملای کهنه سرا به سمت مدیر عامل برای مدت باقی مانده انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای علی ملای کهنه سرا رییس و در غیاب ایشان فاطمه ملای کهنه سرا (منشی) باتفاق حسین ملا کهنه سرا (نایب رییس مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای حسین ملای کهنه سرا (نایب رییس و مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است. 2 آقای سید مصیب موسوی و علی موحدی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت مذکور به شماره ثبت 1899 مورخ 30/8/85 که در دفاتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تامین و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید پرورش ماهی سرد آبی با استفاده از سرمایه با تخصص و مهارت اعضا محصولات تولید شده 2 انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت مرکز اصلی شرکت: نوشهر – روستای کهنه سرا – جنب منزل حسین ملایی سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و ده هزار ریال که 35 % آن به حساب جاری شماره 20/1318 نزد صندوق تعاون شعبه نوشهر واریز و مابقی در تعهد اعضا به مدت یکسال می باشد. مدیران و دارندگان حق امضا: آقای حسین ملایی کهنه سرا به سمت رییس و آقای جواد ملایی کهنه سرا به سمت نایب رییس و خانم فاطمه ملایی کهنه سرا به سمت منشی هییت مدیره و آقای جواد ملایی کهنه سرا به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا آقای حسین ملایی کهنه سرا رییس در غیاب ایشان خانم فاطمه ملایی کهنه سرا به اتفاق آقای جواد ملایی کهنه سرا مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا جواد ملایی کهنه سرا نایب رییس و مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. بازرسان شرکت: آقای مصیب موسوی میرکلایی به سمت بازرس اصلی و آقای علی موحدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت و اسناد نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی