اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4842

شناسه ملی: 10720182720

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 تعداد اعضا هییت مدیره به سه نفرافزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 960421XXXX43346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/2/98 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جهانبخش مهربان چهارده دارای شماره ملی 273935XXXX وآقای محمدرضا غلامی چکوسری دارای شماره ملی 259277XXXX و خانم نرجس غلامی دارای شماره ملی 259442XXXX ـ 2 آقای علیرضا شعبانزاده لچه گوراب دارای شماره ملی 518940XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای اسمعیل رمضان پور کلش طالشانی دارای شماره ملی 259108XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ 3 روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید 0 ش 960421XXXX92977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای محمدرضا غلامی چکوسری دارای شماره ملی 259277XXXX به سمت رییس هییت مدیره وخانم نرجس غلامی دارای شماره ملی 259442XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای جهانبخش مهربان چهارده دارای شماره ملی 273935XXXX به سمت مدیرعامل تعین گردیدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتباراست ش 960421XXXX09657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی