اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1829

شناسه ملی: 10760220575

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح متن اصلاح گردید 2 رسول سعیدی کمال به موجب سند صلح شماره 26060 مورخ 13/10/1395 دردفتر خانه اسناد رسمی شماره 150 حوزه ثبتی قایم شهر مبلغ 40000 ریال سهم الشرکه خود را

کد پستی: 4763915598

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد اعضا اصلی هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح متن اصلاح گردید 2 ـ رسول سعیدی کمال به موجب سند صلح شماره 26060 مورخ 13/10/1395 دردفتر خانه اسناد رسمی شماره 150 حوزه ثبتی قایم شهر مبلغ 40000 ریال سهم الشرکه خود را به نیما جلالی کوتنایی فرزند نوراله به کد ملی 215032XXXX به شماره شناسنامه 0 صادره ازقایم شهر ساکن قایم شهر خیابان ساری کوی کشاورزی کدپستی 476391XXXX واگذار نمود و از شرکت خارج گردید. عارفه ستاری رستمی به موجب سند صلح شماره 26059 مورخ 13/10/1395 دردفتر خانه اسناد رسمی شماره 150 حوزه ثبتی قایم شهر مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه خود را به نیما جلالی کوتنایی فرزند نوراله به کد ملی 215032XXXX به شماره شناسنامه 0 صادره ازقایم شهر ساکن قایم شهر خیابان ساری کوی کشاورزی کدپستی 476391XXXX واگذار نمود و از شرکت خارج گردید. ودر سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید ووضعیت سهامداران به شرح ذیل می باشد 1 . فاطمه احسانی بشلی دارای 950000 ریال سهم الشرکه 2 . نیما جلالی کوتنایی دارای 50000 ریال سهم الشرکه ش 951023XXXX28808 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قایم شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت نامجدود انتخاب گردیدند. نیما جلالی کوتنایی کد ملی 215032XXXX و فاطمه احسانی بشلی به کد ملی 216190XXXX ش 951023XXXX39203 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قایم شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ فاطمه احسانی بشلی به کد ملی 216190XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و نیما جلالی کوتنایی کد ملی 215032XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضا خانم فاطمه احسانی بشلی رییس هییت مدیره یا آقای نیما جلالی کوتنایی مدیرعامل با مهر شرکت معتبرمی باشد ش 951023XXXX33787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قایم شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/8/89 شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. 1 ـ مدت خدمت هییت مدیره از دو سال به مدت نامحدود تغییر یافت. 2 ـ خانم فاطمه احسانی بشلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رسول سعیدی کمال به سمت مدیرعامل و خانم عارفه ستاری رستم به عنوان عضو هییت مدیره و همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک قایمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد سند صلح شماره 4148 - 26/2/86 دفترخانه 150 قایمشهر و به موجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/2/86 و عمومی فوق العاده مورخ 13/2/86 شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. 1 - آقای نورالله جلالی کوتنایی که دارای پنجاه هزار ریال سهم الشرکه در شرکت مذکور بوده با واگذاری ده هزار ریال از سهم الشرکه خود به خانم عارفه ستاری رستمی و با واگذاری چهل هزار ریال سهم الشرکه خود به آقای رسول سعیدی از شرکت مذکور خارج گردید و در نتیجه اسامی شرکا به شرح ذیل می باشد خانم فاطمه احسانی بشلی دارای ششصد هزار ریال سهم الشرکه و خانم عارفه ستاری رستمی دارای ده هزار ریال سهم الشرکه خانم گلچهره جلالی دارای دویست هزار ریال سهم الشرکه و آقای حسین جلالی دارای یکصد و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه و آقای رسول سعیدی دارای چهل هزار ریال سهم الشرکه از مجموع یک میلیون ریال سرمایه شرکت دارا می باشند. 2 - تعداد اعضای اصلی هییت مدیره از 4 نفر به 5 نفر افزایش یافت. 3 - با توجه به خروج آقای نورالله جلالی کوتنایی از شرکت فوق آقای رسول سعیدی و خانم عارفه ستاری رستمی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند. رییس ثبت اسناد و املاک قایمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/12:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/84 و سند صلح شماره 16245 – 29/4/84 دفتر خانه 12 قایم شهر و هییت مدیره مورخ 25/2/84 تغییرات بشرح ذیل حاصل گردید 1 - آقای نوراله جلالی که دارای 50 % سهم الشرکه معادل 000/500 ریال بوده که با واگذاری 45 % سهم الشرکه معادل 000/450 ریال به خانم فاطمه احسانی بشلی تعداد سهم الشرکه خویش را به 5 % سهم الشرکه معادل 000/50 ریال کاهش داد 2 - با توجه به استعفای آقای نوراله جلالی کوتنایی رییس هییت مدیره و مدیر عامل بجای نامبرده خانم فاطمه احسانی بشلی به عنوان رییس هییت مدیره و خان گلچهره جلالی کوتنایی به عنوان مدیر عامل شرکت و آقای نوراله جلالی همچنان به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه دوره تعیین گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شامل برات وسفته و چک با امضا رییس هییت مدیره و کلیه نامه ها و اوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر میباشد. رییس ثبت اسناد و املاک قایمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی