اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14160

شناسه ملی: 10861198194

تاریخ ثبت: 1383/03/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: به نشانی جدید بندرعباس 400 واحدهای اوقاف بلوک دو واحد 10 منتقل و آقای

کد پستی: 5173793611

تاریخ تاسیس: 1383/03/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/01:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ آقای عباس افخم جاوید به شماره ملی 005785XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای رسول صلح خواه به شماره ملی 507980XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم پروین مکاریان به شماره ملی 005785XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات و سایر نامه ها و اوراق اداری و عادی شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960627XXXX34133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای عباس افخم جاوید به شماره ملی 005785XXXX - آقای رسول صلح خواه به شماره ملی 507980XXXX - خانم پروین مکاریان به شماره ملی 507948XXXX - آقای محمد صلح خواه به شماره ملی 154007XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم جیران مکاریان لیلان به شماره ملی 507947XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960627XXXX04689 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: عباس افخم جاوید به شماره ملی: 005785XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره رسول صلح خواه به شماره ملی: 507980XXXX به سمت رییس هییت مدیره پروین مکاریان به شماره ملی: 507948XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و سایر نامه ها و اوراق اداری و عادی شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960627XXXX42120 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/22 منقسم به 100 سهم 220 . 000 ریالی بانام از طریق بالا بردن ارزش اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی به موجب گواهی بانکی شماره 94/43190 مورخ 1/8/1395 افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950809XXXX04408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 650 . 000 ریال طی گواهی بانکی شماره 93 43190 مورخ 01/08/1395 بانک ملت شعبه امام خمینی بندرعباس تو سط صاحبان سهام پرداخت گردید. ش 950809XXXX10389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رسول صلح خواه به شماره ملی 507980XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم جیران مکاریان لیلان به شماره ملی 507947XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950809XXXX98224 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای محمد صلح خواه به شماره ملی 154007XXXX ـ خانم پروین مکاریان به شماره ملی 507948XXXX ـ آقای عباس افخم جاوید به شماره ملی 005785XXXX ـ آقای رسول صلح خواه به شماره ملی 507980XXXX به سمت بازرس اصلی ـ خانم جیران مکاریان به شماره ملی 507947XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940604XXXX37712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ آقای عباس افخم جاوید به شماره ملی 005785XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ آقای محمد صلح خواه به شماره ملی 154007XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم پروین مکاریان به شماره ملی 507948XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآورفقط با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940604XXXX90782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/28:

بموجب نامه شماره 104/2/4/3846 مورخ 15/04/1390 و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1390 مرکز اصلی شرکت ستون سازه آسمان سهامی خاص شماره ثبت 15813 واحد ثبتی تبریز به نشانی استان هرمزگان بندرعباس 400 واحدهای اوقاف بلوک دو واحد 10 انتقال یافت و در این اداره شماره ثبت 14160 بثبت رسیده و در تاریخ 28/01/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ش 867590XXXX112429XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده و مجمع عمومی عادی هییت مدیره مورخ 1/2/90 که در تاریخ 27/2/90 به این اداره واصل گردیده : پس از نقل و انتقال سهام آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید بندرعباس 400 واحدهای اوقاف بلوک دو واحد 10 منتقل و آقای امید بابازاده خامنه به کد ملی 137847XXXX و کدپستی 517379XXXX آقای اسماعیل آذری به کد ملی 167013XXXX و کدپستی 566163XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و آقای جواد نجفی امناب به کد ملی 136277XXXX و کدپستی 516487XXXX و آقای ناصر طاهری کویج به کد ملی 138265XXXX و کدپستی 517664XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای امید بابازاده خامنه به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای رسول صلح خواه به سمت رییس هییت مدیره و اسماعیل آذری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال و امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهد آور از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها ـ عقود اسلامی و اوراق عادی و غیر تعهد آور از قبیل نامه های اداری و عادی با امضای رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ستون سازه آسمان (سهامی خاص) که در تاریخ 23/3/83 تحت شماره ( 15813 ) در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 27/3/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: اجرا و انجام کلیه کارها و طرحها و پروژه های راه و ساختمانی (ابنیه) سویل انبوهسازی، نقشه برداری، نقشه کشی، طراحی اجرا احداث کلیه ساختمانهای مسکونی تجاری صنعتی برج سازی، تسطیح اراضی تفکیک اجرای کلیه پروژه های راهسازی جاده سازی پلسازی، تونل سازی، احداث زیرگذر و پلهای روگذر احداث سیل بند احداث انواع سدها، بقیه طبق اساسنامه. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: تبریز شهرک امام بلوک 160 راه پله سوم طبقه چهارم. 4 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال منقسم بیکصد سهم دههزار ریالی که ( 35 %) آن واریز و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: غلامرضا صلح خواه بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خداویردی میرزایی بسمت رییس هییت مدیره و عضو و رسول صلح خواه بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضا اوراق عادی و غیرتعهدآور از قبیل نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر کدام بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: اصغر قربانپور و ناصر صمدنشان بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی