اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3959

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/01:

20,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی و هیئت مدیره مورخ 1/12/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1- آقای علیرضا صدرمحمدی با پرداخت مبلغ 119992XXXX0 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 12XXXXXXXX0 ریال ، آقای شهریار قنادان با پرداخت 29999XXXX0 به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال ، آقای محسن کچوئی با پرداخت مبلغ 49998XXXX0 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1100000 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 2- نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر پیدا کرد و اساسنامه جدید شامل بر64 ماده و 5 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 3- سرمایه شرکت مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال منقسم به 10000 سهم با نام ممتاز 2000000 ریالی که تماما پرداخت گردیده می باشد و هر سهم ممتاز دارای دو حق رای در مجمع عمومی میباشد. 4- آقای علیرضا صدرمحمدی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، آقای محسن کچوئی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار قنادان به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 5- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6- آقای علی شکرانیان اصفهانی بعنوان بازرس اصلی و خانم فرشته کردکاری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 7- روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی