اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2526

شناسه ملی: 14005091659

تاریخ ثبت: 1394/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/04/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/24:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/24:

تاسیس شرکت تعاونی موادغذایی گل یاس لردگان درتاریخ 24/04/1394 به شماره ثبت 2526 به شناسه ملی 140050XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عرضه خدمات احداث یک واحد تعاونی در زمینه پخش و توزیع موادغذایی وخواروبار و کارهای مرتبط با اهداف شرکت با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت و تخصص اعضا ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت:از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: لردگان فلکه معلم خیابان دادگستری روبروی درمانگاه وکدپستی 889177XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 2100000 ریال منقسم به 7 سهم 300000 ریالی که تعداد 7 سهم آن با نام می باشد که مبلغ 2100000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ـ ـ ـ ـ ـ ـ مورخ 07/03/1394 نزد بانک توسعه تعاون شعبه لردگان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم یاسمن اسماعیلی درکه به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 464019XXXX آقای نبی الله اسمعیلی درکه به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 466963XXXX خانم نوری جان اسماعیلی درکه به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 466963XXXX خانم زهرا محمودی چالبطان به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 466953XXXX آقای بیژن اسماعیلی درکه به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره به شماره ملی 466902XXXX که برای مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل جک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و درغیاب رییس هییت مدیره ـ نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اقای ایوب اسماعیلی درکه به شماره ملی 466970XXXX به عنوان بازرس اصلی خانم گل پری آمانی به شماره ملی 466956XXXX به عنوان بازرس علی البدل ش 940424XXXX47823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی