اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/06/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه واظهارنامه شرکت راهسازی طبرستان بندپی که در تاریخ 12/6/85 تحت شماره 3947 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است و در تاریخ 12/6/855 تکمیل امضا گردیده است جهت اطلاع عموم آگهی میشود 1 نام شرکت راهسازی طبرستان بندپی سهامی خاص 2 موضوع شرکت عبارت است از کارهای عمرانی راهسازی ساختمان پل و انواع دیوارها و محوطه سازی و نقشه برداری 3 مرکز اصلی شرکت مازندران بابل گتاب خیابان پیل پی منزل نعمت سلمانی 4 مدت تشکیل شرکت از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود میباشد 5 سرمایه شرکت مبلغ دو میلیون ریال منقسم به دویست سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ دو میلیون ریال برابر گواهی شماره 2777/2427/6/85 بانک کشاورزی به حساب جاری 12033 شرکت واریز گردید 6 آقایان مهدی سلیمانی جلودار غلامرضا علیجان زاده شیخ محله و خانم الهام علیجان زاده به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند 7 خانم طاهره خسروی جلودار و آقای حمیدرضا سلیمانی جلودار به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیده اند 8 روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 9 برابر صورت جلسه مورخ 27/5/85 هییت مدیره شرکت آقای غلامرضا علیجان زاده شیخ محله به سمت رییس و خانم الهام علیجان زاده به سمت نایب رییس و آقای مهدی سلیمانی جلودار به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب مقرر گردیده است که کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت چک سفته برات و عقود اسلامی با امضا آقایان غلامرضا علیجان زاده شیخ محله رییس و به اتفاق مهدی سلیمانی جلودار مدیر عامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا هریک از مدیران با مهر شرکت معتبر میباشد رییس ثبت اسناد واملاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی