اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 12633

شناسه ملی: 14006239638

تاریخ ثبت: 1395/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 6516747697

تاریخ تاسیس: 1395/07/25

آدرس: همدان محور همدان تهران کیلومتر 165 سمت راست

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/07/25:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/25:

تاسیس شرکت تعاونی مجتمع خدمات رفاهی کهکشان راه توحید در تاریخ 25/07/1395 به شماره ثبت 12633 به شناسه ملی 140062XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: مجتمع خدمات رفاهی جایگاه عرضه بنزین موتور و نفتگاز (سی ان جی) و رستوران (موضوع فعالیت شرکت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد) ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: همدان محور همدان ـ تهران کیلومتر 165 سمت راست کدپستی 651674XXXX ـ 4 سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به 21 سهم 500000 ریالی بانام و 0 بی نام که مبلغ 3500000 ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3700 مورخ 16/6/95 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی همدان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم معصومه رحیمی نادر به سمت منشی وعضو اصلی هییت مدیره به شماره ملی 405030XXXX آقای ولی اله رحیمی نادر به سمت عضو هییت مدیره علی البدل به شماره ملی 405030XXXX آقای غلامحسن کمالی مهر به سمت مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 405156XXXX خانم زهرا رحیمی نادر به سمت عضو هییت مدیره علی البدل به شماره ملی 405031XXXX آقای علیرضا کمالی مهر به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 404020XXXX مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضای آقای غلامحسن کمالی مهر (مدیرعامل) باتفاق علیرضاکمالی مهر به سمت رییس هییت مدیره و درغیاب ایشان معصومه رحیمی نادر به سمت منشی هییت مدیره و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای غلامحسن کمالی مهر (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل:آقای قاسم عباسی نیا به شماره ملی 405030XXXX به عنوان بازرس اصلی وخانم مهسا یادگاری به شماره ملی 386037XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 950725XXXX18760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی