اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4089

شناسه ملی: 10300067639

تاریخ ثبت: 1387/01/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/01/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/01/28:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره و سمت انها تا تاریخ 07/11/1400 به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرضیه پولادی به شماره ملی 450090XXXX به سمت رییس هییت مدیره ناصر علی دوستی به شماره ملی 634993XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره یاسین علیدوستی به شماره ملی 634962XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 2 آقای احسان رجبی به شماره ملی 450087XXXX سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی صیدیان به شماره ملی 634992XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند 3 روزنامه پیک ایلام جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی وتعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری بامضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد ش 981129XXXX40915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 18/11/1396 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرضیه پولادی به شماره ملی 450090XXXX ـ ناصر علی دوستی به شماره ملی 634993XXXX ـ یاسین علیدوستی به شماره ملی 634962XXXX . ـ 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ 3 احسان رجبی بشماره ملی 450087XXXX سمت بازرس اصلی و مجتبی صیدیان بشماره ملی 634992XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند ش 941210XXXX68670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 18/11/1396 به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرضیه پولادی به شماره ملی 450090XXXX به سمت رییس هییت مدیره ناصر علی دوستی به شماره ملی 634993XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره یاسین علیدوستی به شماره ملی 634962XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر نامه های اداری بامضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941210XXXX91918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید.فروش، مشاوره وطراحی، مستند سازی،اجرا، نظارت وکنترل پروژه، سیستم های مدار بسته، شبکه هایLAN، فیبر و متعلقات،اعلام و اطفا حریق، اعلام سرقت، یو پی اس پس از اخذ مجوز لازم.- 2 آدرس شرکت از ایلام خیابان اشرفی اصفهانی،جنب بانک رفاه با کدپستی 695185XXXX به ایلام – بلوار اصناف،پایین تر ازهنرستان دخترانه عفاف با کدپستی 693185XXXX تغییر یافت. ش 941015XXXX31743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 02/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای احسان رجبی به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی صیدیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضای هییت مدیره تا تاریخ 02/09/1394 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فروزان علی دوستی و آقای ناصر علیدوستی و آقای یاسین علیدوستی تا تاریخ 20/09/1394 . 4 ـ سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فروزان علی دوستی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ناصر علیدوستی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای یاسین علیدوستی به سمت عضو هییت مدیره و آقای یاسین علیدوستی به سمت مدیر عامل . 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 22/10/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 134330XXXX113752XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 آقای احسان رجبی به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی صیدیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات " جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 16/7 1394 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مرضیه پولادی و آقای ناصر علیدوستی و آقای یاسین علیدوستی تا تاریخ 16/7/1394/4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مرضیه پولادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ناصر علیدوستی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای یاسین علیدوستی به سمت عضو هییت مدیره و آقای یاسین علیدوستی به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 05/08/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 134330XXXX113662XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/06/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای احسان رجبی به عنوان بازرس اصلی آقای مجتبی صیدیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالاانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضای هییت مدیره تا تاریخ 16/06/1392 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مرضیه پولادی و آقای ناصر علیدوستی و آقای یاسین علیدوستی تا تاریخ 16/06/1392 4 سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مرضیه پولادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ناصر علیدوستی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای یاسین علیدوستی به سمت عضو هییت مدیره و آقای یاسین علیدوستی به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و سایر نامه های اداری بامضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 16/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 5/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای احسان رجبی به عنوان بازرس اصلی آقای مجتبی صیدیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 5/8/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مرضیه پولادی و آقای ناصر علیدوستی و آقای یاسین علیدوستی تا تاریخ 5/8/1391 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مرضیه پولادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ناصر علیدوستی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای یاسین علیدوستی به سمت عضو هییت مدیره و آقای یاسین علیدوستی به سمت مدیر عامل 5 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فروش و نصب و راه اندازی سیستمهای حفاظتی و امنیتی شامل دوربین مداربسته و ضد سرقت مشاوره طراحی اعلام حریق و شبکه بستر شبکه یو.پی.اس و انواع رک پس از اخذ مجوزهای لازم 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در تاریخ 22/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید وامضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/1/1387 تحت شماره 4089 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/1/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: فروش و نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی و امنیتی شامل دوربین مدار بسته و ضد سرقت پس از اخذ مجوز لازم 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان ایلام، شهر ایلام، خیابان اشرفی اصفهانی، جنب بانک رفاه 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 280 مورخ 24/1/87 نزد بانک ملی شعبه ایلام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای یاسین علیدوستی به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای ناصر علیدوستی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای احسان رجبی به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای یاسین علیدوستی به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - آقای مجتبی صیدیان به عنوان بازرس اصلی 2 - آقای مجتبی مظاهری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی