اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4183

شناسه ملی: 10460075032

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 4516134997

آدرس: استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد * محل شرکت به استان زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان بناب روستا بناب جاده کیلومتر 18 زنجان تهران پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/05/01:

230,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/11:

9,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای سید محسن ترابی به شماره ملی 428056XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیر عامل 2 آقای سید حسن ترابی به شماره ملی 428040XXXX به سمت عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره 3 آقای سید رضا ترابی به شماره ملی 428491XXXX به سمت عضو اصلی و رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . ش 981008XXXX92774 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: آقای سید محسن ترابی به شماره ملی 428056XXXX آقای سید رضا ترابی به شماره ملی 428491XXXX آقای سید حسن ترابی به شماره ملی 428040XXXX * آقای حامد دهقان ورگه سران به شماره ملی 428580XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای کیان اصغری به شماره ملی 427104XXXX به عنوان بازرس علی البدل ، که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ش 981008XXXX66778 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید محسن ترابی به شماره ملی 428056XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل 2 ـ آقای سید حسن ترابی به شماره ملی 428040XXXX به سمت عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای سید رضا ترابی به شماره ملی 428491XXXX به سمت عضو اصلی و رییس هییت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و...) با امضا مدیرعامل (آقای سید محسن ترابی) یا رییس هییت مدیره (آقای سید رضا ترابی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970322XXXX70783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: آقای سید محسن ترابی به شماره ملی 428056XXXX ـ آقای سید رضا ترابی به شماره ملی 428491XXXX ـ آقای سید حسن ترابی به شماره ملی 428040XXXX *آقای حامد دهقان ورگه سران به شماره ملی 428580XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ آقای کیان اصغری به شماره ملی 427104XXXX به عنوان بازرس علی البدل، که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 970322XXXX89984 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت به: استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ بخش مرکزی ـ دهستان بناب ـ روستا بناب ـ جاده کیلومتر 18 زنجان تهران ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 451613XXXX انتقال یافت و ناده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961213XXXX51602 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقایان سیدمحسن ترابی به شماره ملی 428056XXXX و سیدحسن ترابی به شماره ملی 428040XXXX و سیدرضا ترابی به شماره ملی 428491XXXX 2 ـ آقای حامد دهقان ورگه سران به شماره ملی 428580XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای کیان اصغری به شماره ملی 427104XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ش 941126XXXX34299 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیدمحسن ترابی به شماره ملی 428056XXXX به سمت مدیرعامل ـ آقای سیدحسن ترابی به شماره ملی 428040XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سیدرضا ترابی به شماره ملی 428491XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ امضا کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضای آقای سیدمحسن ترابی یا آقای سیدرضا ترابی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 941126XXXX06321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 180000000 ریال به مبلغ 230000000 ریال منقسم به 23000 سهم 10000 ریالی از محل نقدی به موجب گواهی شماره 3151/14 مورخ 24/4/93 بانک کشاورزی افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه اصلاح شد. ش 930527XXXX28231 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/16:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/11/92 شرکت مزبور که در مورخ 14/11/92 واصل گردیده: 1 آقای سیدمحسن ترابی با کد ملی 428056XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدحسن ترابی با کد ملی 428040XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدرضا ترابی با کد ملی 428491XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای آقای سیدمحسن ترابی یا سیدرضا ترابی همراه با مهر شرکت معتبر است. 2 دفتر در مورخ 16/11/92 تکمیل و امضا شد. ش 1780631 ثبت شرکتهای زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/12:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 28/9/92 شرکت مزبور که در مورخ 4/9/92 واصل گردیده: 1 خانم شبنم توپال با کد ملی 136002XXXX به عنوان بازرس علی البدل و آقای جواد رکابی با کد ملی 428570XXXX بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 آقای سیدحسن ترابی با کد ملی 428040XXXX 2 آقای سیدرضا ترابی با کد ملی 428491XXXX 3 آقای سیدمحسن ترابی با کد ملی 428056XXXX 4 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/9/92 آقای سیدمحسن ترابی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدحسن ترابی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدرضا ترابی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای آقای سیدمحسن ترابی و سیدرضا ترابی همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 دفتر در مورخ 5/9/92 تکمیل و امضا شد. آدرس ثبت شرکتها: بلوار دکتر چمران روبروی استانداری اداره ثبت اسناد و املاک زنجان آدرس سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: http: / /irsherkat.ssaa.ir ش 1743703 ثبت شرکتهای زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 9/10/91 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/10/91 شرکت مزبور که در مورخ 16/10/91 واصل گردیده است. 1 آقای حامد دهقان ورگه سران به سمت بازرس اصلی و خانم شبنم توپال به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 65 % سرمایه تعهدی شرکت برابر گواهی بانکی 91 شماره 13026/402 11/10/91 بانک کشاورزی بحساب شرکت واریز و نقدی اعلام گردید. 3 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/9 ریال بمبلغ 000/000/180 ریال منقسم به 000/18 سهم بانام 000/10 ریالی از محل نقدی بموجب گواهی بانکی فوق الذکر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. 4 دفتر در مورخ 17/10/91 تکمیل و امضا شد. مسیول ثبت شرکتهای زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 18/8/90 شرکت مزبور که در مورخ 22/8/90 واصل گردیده: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 به تصویب رسید. 2 ـ خانم الهام علی اکبرپوری بهنامی به عنوان بازرس اصلی با کد ملی 428483XXXX و آقای امین روزبه عنوان بازرس علی البدل با کد ملی 441101XXXX برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. 1 ـ آقای سید حسن ترابی با کد ملی 428040XXXX – 2 ـ آقای سید رضا ترابی با کد ملی 428491XXXX ـ 3 ـ آقای سید محسن ترابی با کد ملی 428056XXXX 5 ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/8/90 آقای سید محسن ترابی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید حسن ترابی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید رضا ترابی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکـ سفته – برات و غیره با امضای منفرد هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 ـ دفتر در مورخ 22/8/90 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/8/88 شرکت مزبور که در مورخ 26/8/88 واصل گردیده : 1 ـ خانم الهام علی اکبری پور بهنام به عنوان بازرس اصلی و آقای امین روزبه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. 2 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید حسن ترابی ـ سیدرضا ترابی ـ محسن ترابی 3 ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/8/88 آقای سید محسن ترابی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید حسن ترابی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدرضا ترابی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مشترک آقای سیدرضا ترابی و آقای سید محسن ترابی و یا یکی از آقایان سیدرضا ترابی و سید محسن ترابی همراه با مهر شرکت معتبر است . 4 ـ دفتر در مورخ 1/9/88 تکمیل و امضا شد . رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی