اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 171

شناسه ملی: 10103459807

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز طالقان ، روستای پراچان ، روبروی پل

کد پستی: 3198813717

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز ـ طالقان، روستای پراچان، روبروی پل ـ کدپستی 319881XXXX منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940726XXXX90922 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طالقان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبد الناصر پور مهران به شماره ملی 004630XXXX وآقای سیدکاظم کاظم علینقی به شماره ملی 221965XXXX وآقای فرید آذر افروز به شماره ملی 004628XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ خانم سیده سکینه افتخاری به شماره ملی 221868XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای کیوان فلاحی به شماره ملی 003931XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 940726XXXX93377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طالقان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدکاظم کاظم علینقی به شماره ملی 221965XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره وآقای عبد الناصر پور مهران به شماره ملی 004630XXXX بسمت رییس هییت مدیره وآقای فرید آذر افروز شماره ملی 004628XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا "همراه با مهر شرکت وقراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940726XXXX63587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طالقان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم افسانه رضایی به شماره ملی 325526XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صارمی به شماره ملی 032124XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/12/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالناصر پورمهران به شماره ملی 004630XXXX و آقای سیدکاظم کاظم علینقی به شماره ملی 221965XXXX و آقای کیوان فلاحی به شماره ملی 003931XXXX تا تاریخ 12/12/1393 3 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان البرز واحد طالقان به نشانی جدید استان البرز شهر طالقان قریه فشندک شهرک غرب جنب سیزده دستگاه کدپستی 336716XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 10/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1643504 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالناصر پورمهران به شماره ملی 004630XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدکاظم کاظم علینقی به شماره ملی 221965XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کیوان فلاحی به شماره ملی 003931XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کیوان فلاحی به شماره ملی 003931XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 10/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1643503 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/11/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم فاطمه آزادروستا به شماره ملی 005065XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صارمی به شماره ملی 032124XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 8/11/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالناصر پورمهران به شماره ملی 004630XXXX و آقای سید کاظم علینقی به شماره ملی 221965XXXX و آقای کیوان فلاحی به شماره ملی 003931XXXX تا تاریخ 8/11/93 . در تاریخ 6/12/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1626441 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/5/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم فاطمه آزادروستا به شماره ملی 005065XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم ظریف نصیری به شماره ملی 173953XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/6/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالناصر پورمهران به شماره ملی 004630XXXX و آقای اکبر صارمی به شماره ملی 032124XXXX و آقای سید کاظم کاظم علینقی به شماره ملی 221965XXXX تا تاریخ 15/6/91 . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالناصر پورمهران به شماره ملی 004630XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای اکبر صارمی به شماره ملی 032124XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید کاظم کاظم علینقی به شماره ملی 221965XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای سید کاظم کاظم علینقی به شماره ملی 221965XXXX بسمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 27/9/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 16/1/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/650 ریال طی گواهی شماره 619 ـ 6808 مورخ 25/8/87 بانک ملت شعبه دانشکده پلیس توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم بی نام، به ارزش هر سهم 000/100 ریال که تماما از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 604 ـ 6808 مورخ 20/8/87 بانک ملت شعبه دانشکده پلیس مبلغ 000/000/9 ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 16/1/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالناصر پورمهران و آقای اکبر صارمی و آقای سیدکاظم کاظم علینقی تا تاریخ 16/1/90 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالناصر پورمهران بسمت رییس هییت مدیره و آقای اکبر صارمی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدکاظم کاظم علینقی بسمت عضو هییت مدیره و آقای سیدکاظم کاظمی علینقی بسمت مدیرعامل. در تاریخ 2/4/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/1/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم فاطمه آزادروستا به عنوان بازرس اصلی، خانم ظریفه نصیری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 2/4/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی