اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8

شناسه ملی: 10860012361

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/03/11:

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 22/9/87 شرکت مزبور که مراتب و مدارک مربوطه طی نامه شماره 27997/315 - 30/11/87 اداره کل تعاون استان گیلان ارسال گردیده است تصمیمات زیر اتخاذ گردید 1 - تعداد اعضای شرکت تعاونی از 972 نفر به 968 نفر تقلیل یافت. 2 - سرمایه شرکت از مبلغ 000/350/345/2 ریال به 000/700/961/2 ریال منقسم به 59234 سهم پنجاه هزار ریالی افزایش یافت. 3 - صورت های مالی و بیلان عملکرد 1386 مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا تصویب شد. 4 - ریز بودجه پیشنهادی سال مالی به مبلغ 000/500/745 ریال با اکثریت آرا تصویب گردید. 5 - روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 6 - آقایان سید حسین دریابکی و فریدون زحمتکش و حسین پور ابراهیم و محمود کنعانی و سید عباس موسوی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان ابراهیم عبدالله پور و ناصر فلاح خواچکینی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. سپس به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 7/10/87 آقای سید حسین دریابکی به سمت رییس و سید عباس موسوی به سمت نایب رییس و فریدون زحمتکش به سمت منشی تعیین شدند. همچنین آقای مهدی صمیمی شارمی به سمت مدیر عامل شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاهای سید حسین دریابکی (رییس هییت مدیره) و آقای مهدی صمیمی شارمی مدیر عامل شرکت به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره امضای نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدعباس موسوی معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - آقایان سید هاشم حسینی و سید رضی مودب پور به سمت بازرسان اصلی و آقای مهدی فرح مقدم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. معاون و مسیول ثبت شرکتهای خمام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی