اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7809

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی اجازه بهره برداری از علامت تجاری به شماره 95266 ع / م 32 مورخ 2/7/1391 مندرج در روزنامه رسمی 19688 مورخ 15/7/1391 به شماره ثبت 181531 اعلام میدارد نام اجازه دهنده شرکت تولیدی آذر گل لبن( سهامی خاص) به: اجازه گیرنده شرکت تولیدی تجاری آذر اعتماد گل( سهامی خاص) اعطا گردیده صحیح میباشد که مراتب در دفتر ثبت و بدین وسیله اصلاح و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. اداره ثبت علایم تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/11/84 شرکت تولیدی آذرگل لبن ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 8709 آقای علیرضا گلی باویلی علیایی وخانم مهین گلی باویلی علیایی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان مقصود مهرآیین به سمت بازرس اصلی وحسن برزگر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و سپس آقای علیرضا گلی باویلی علیایی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره وخانم مهین گلی باویلی علیایی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب وحق امضا در کلیه مدارک با مدیر عامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر میباشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ27/10/82 شرکت تولیدی آذر گل لبن (سهامی خاص) ثبت شده به شماره (7809) سرمایه شرکت از طریق صدورسهام جدید و از طریق مطالبات حال شده سهامداران از یکصد سهم سیصد هزار ریالی با نام به (4400 سهم) سیصدهزار ریالی با نام از مبلغ سی میلیون ریال بمبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال افزایش یافت و پس از افزایش ماده پنج اساسنامه به شرح زیر: (ماده پنج: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال منقسم به (4400سهم) با نام و هریک به ارزش سیصد هزار ریالی که تماماً نقد پرداخت شده است) اصلاح گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی