اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 16

شناسه ملی: 10860483623

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان مرکزی شهرستان تفرش بخش مرکزی شهر تفرش شهرک امام خمینی کوچه ناب پلاستیک بلوار خلیج فارس طبقه همکف

کد پستی: 3951888854

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/12/1398 و تاییدیه شماره 1/741 مورخ 5/1/99 اداره تعاون روستایی شهرستان تفرش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اسمعیل کریانی رودباری به شماره ملی 058992XXXX به سمت رییس هییت مدیره، ابراهیم بندعلی به شماره ملی 058988XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، قدرت اله رحمانی زاده به شماره ملی 051990XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مهدی قربانعلی به شماره ملی 058930XXXX به سمت مدیر عامل تا تاریخ 19/11/1401 انتخاب شدند. 3 کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهد آوراتحادیه ازقبیل چک سفته بروات قردادها وعقوداسلامی باامضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر اتحادیه معتبرخواهد بود درغیاب رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد اوراق عادی با امضا و مهر اتحادیه صادر خواهد شد. / ش 990116XXXX16393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفرش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/11/1398 و به موجب تاییدیه شماره 79/741 مورخ 19/11/1398 اداره تعاون روستایی شهرستان تفرش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 زهره درویش به شماره ملی 058954XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 2 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1397 مورد تصویب قرارگرفت. 3 اسمعیل کریانی رودباری به شماره ملی 058992XXXX وابراهیم بندعلی به شماره ملی 058988XXXX وقدرت اله رحمانی زاده به شماره ملی 051990XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. / ش 981126XXXX72231 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفرش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/10/1396 و تاییدیه شماره 100 , 741 مورخ 30/10/96 اداره تعاون روستایی شهرستان تفرش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1395 به تصویب رسید. ـ 2 مریم قنبری به شماره ملی 058995XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. / ش 961111XXXX22584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفرش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/08/1396 و به موجب نامه تاییدیه شماره 88 , 741 مورخ 27/8/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان تفرش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تفرش به آدرس استان مرکزی ـ شهرستان تفرش ـ بخش مرکزی ـ شهر تفرش ـ شهرک امام خمینی ـ کوچه (ناب پلاستیک) ـ بلوار خلیج فارس ـ طبقه همکف ـ کدپستی 395188XXXX تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه اصلاح گردید. / ش 960904XXXX82126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفرش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/10/1395 و به استناد تاییدیه شماره 435 , 741 مورخ 17/11/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان تفرش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اسمعیل کریانی رودباری به شماره ملی 058992XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ ابراهیم بندعلی به شماره ملی 058988XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قدرت اله رحمانی زاده به شماره ملی 051990XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و مهدی قربانعلی به شماره ملی 058930XXXX به سمت مدیر عامل به مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اتحادیه از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره ومدیر عامل و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهراتحادیه معتبر می باشد. اوراق عادی اتحادیه با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. / ش 951128XXXX79609 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفرش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/10/1395 و به استناد تاییدیه شماره 435 , 741 مورخ 17/11/1395 اداره تعاون روستایی تفرش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مریم قنبری به شماره ملی 058995XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. 2 ـ اسمعیل کریانی رودباری به شماره ملی 058992XXXX ـ ابراهیم بندعلی به شماره ملی 058988XXXX ـ قدرت اله رحمانی زاده به شماره ملی 058990XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به پایان سال مالی 1394 به تصویب رسید. ش 951128XXXX58175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفرش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/09/1394 و به استناد تاییدیه شماره 365 , 741 مورخ 4/9/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان تفرش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - مریم قنبری به کد ملی 058995XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1393 به تصویب رسید. / ش 950913XXXX51875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفرش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1394 و تاییدیه شماره 334 , 733 مورخ 20/8/94 اداره تعاون روستایی شهرستان تفرش تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 مریم قنبری به شماره ملی 058995XXXX به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1392 به تصویب رسید. / ش 950218XXXX87353 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفرش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی