اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17252

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/01/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/01/16

آدرس: تبریز خیابان عباسی کوی نیکوکاری

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت معمران پی (سهامی خاص) که در تاریخ 16/1/84 تحت شماره 17252 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/1/84 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: فعالیتهای مربوط به رشته ساختمان- تهیه و نقشه برداری- طرح- محاسبه- نظارت- اجرای کلیه پروژه های عمرانی- ساختمان سازی اعم از مسکونی- خدماتی- تجاری صنعتی و رشته آب در برگیرنده امور مربوط به طرح ساخت و نگهداری سیستمهای و تصفیه خانه های آب و فاضلاب سدها- بندها و تونلهای انحراف آب مخازن- آب و شبکه های آب و فاضلاب- آبرسانی کانالهای انتقال آب سازه های دریایی- ساحلی و نظایر آن- بقیه طبق اساسنامه 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که 35 % درصد آن تودیع و بقیه در تعهد سهامداران میباشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: تبریز- خیابان عباسی- کوی نیکوکاری- پلاک 44/1 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقای سید جلال الدین خشکنابی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم اکرم خوشوقت پیرسلطان به سمت رییس هییت مدیره و آقای بهمن ترحیب به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک- سفته- بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 6 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه 7 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم هابیتا نصیر بیگلی و زرانگیز سلطانبگلو به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی